Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/56204
Title: Сучасная беларуская мова № ТД-S-153/р.
Other Titles: Вучэбная праграма для спецыяльнасцей 1-23 01 08 “Журналістыка (па напрамках)”, 1-23 01 09 “Журналістыка міжнародная”, 1-23 01 10 “Літаратурная работа” (рэдагаванне)”, 1-23 07-01 “Інфармацыя і камунікацыя”
Authors: Горбач, Вольга Аляксандраўна
Берднік, Сяргей Канстанцінавіч
Лук'янюк, Юлія Мікалаеўна
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: 18-Sep-2013
Abstract: “Сучасная беларуская мова” з’яўляецца прапедэўтычным курсам да вывучэння мовы ў функцыянальным аспекце, з прыцягненнем элементаў камунікатыўнага аналізу тэкстаў СМІ, ілюстрацый і прыкладаў рэалізацыі семасіялагічных катэгорый на падставе сістэмнага падыходу да існавання і развіцця маўлення. Сінхроннае вывучэнне значэння моўных адзінак і іх змянення падмацоўваецца, абгрунтоўваецца дыяхроннымі назіраннямі, што садзейнічае ўсвядомленаму разуменню лексічнай з’явы, а таксама адцяняе гістарычныя асаблівасці станаўлення, фарміравання і развіцця лексічнай сістэмы беларускай мовы. Роля і месца дысцыпліны ў прафесійнай падрыхтоўцы. Падрыхтоўка спецыялістаў журналісцкага профілю з універсітэцкай адукацыяй прадугледжвае фарміраванне маўленчай кампетэнтнасці носьбіта мовы арыентаванай на інтэнсіўную і прадуктыўную вытворчасць тэкстаў у адпаведнасці з камунікатыўнай зададзенасцю і жанравай спецыфікай Валоданне мовай разглядаецца як важны складнік тэкставай дзейнасці журналіста, базай для лінгвістычнай арганізацыі публіцыстычнага твора, што непасрэдным чынам звязана з развіццём і ўдасканаленнем прафесійнага майстэрства. Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны. Мэтай курса “Сучасная беларуская мова” з’яўляецца прафесійна арыентаванае ўдасканаленне ўменняў і навыкаў валодання лексічнай базай літаратурнай беларускай мовы, фарміраванне высокай культуры маўлення, засваенне тэарэтычнай базы, неабходнай для самастойнай вытворчасці рознажанравых тэкстаў функцыянальных стыляў беларускай мовы.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/56204
Appears in Collections:Архив (журналистика)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сучасная беларуская мова 2013 дзён.pdf91,29 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.