Logo BSU

"Вышэйшая школа": навукова-метадычны і публіцыстычны часопіс : [1021] Community home page

Logo

У адпаведнасці з загадам Вышэйшай атэстацыйнай камісіі ад 02.02.2011 № 26 часопіс «Вышэйшая школа» ўключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па гістарычных, палітычных, педагагічных, псіхалагічных, сацыялагічных і філасофскіх навуках.

З улікам абмежавання публікацый навуковых артыкулаў у перыядычных выданнях у № 1, 3, 5 будуць змяшчацца матэрыялы па педагагічных, філасофскіх і сацыялагічных навуках, у № 2, 4, 6 – па псіхалагічных, гістарычных і палітычных навуках.

Вышэйшая школа : навукова-метадычны i публiцыстычны часопiс / заснав.: М-ва адукацыi РБ, БДУ. - Мінск , 1996-. - 6 разоў у год.

ISSN 2076-4383

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:

Ю. П. Бондар (галоўны рэдактар), А. Д. Кароль (намеснік галоўнага рэдактара), С. В. Харытончык (намеснік галоўнага рэдактара), В. В. Багатырова, В. А. Богуш, І. В. Войтаў, В. А. Гайсёнак, А. М. Данілаў, В. В. Данiловiч, Д. У. Дук, А. І. Жук, С. А. Каспяровіч, М. А. Кіркор, І. Ф. Кiтурка, В. М. Карэла, А. М. Унсовіч, Н. Я. Лапцева, І. А. Марзалюк, А. А. Раманаў, С. І. Раманюк, С. П. Рубнiковiч, Г. М. Сендзер, С. А. Хахомаў, C. А. Чыжык, А. У. Ягораў

Часопіс заснаваны ў 1996 г. Выходзіць 6 разоў у год.

Электронная версія часопіса з'яўлецца выданнем аткрытага доступу для чытачоў.

Пры выкарыстанні матэрыялаў трэба абавязкова спасылацца на часопіс і аўтараў артыкулаў.

РЭДАКЦЫЙНЫ САВЕТ:

В. М. Ватыль, А. В. Данільчанка, В. Л. Жук, Ч. С. Кірвель, У. С. Кошалеў, Г. М. Кучынскі, С. В. Рашэтнікаў, Д. Г. Ротман, А. Л. Толсцік, М. Ц. Ярчак, Я. С. Яскевіч

ВЫДАВЕЦ:

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы»

НАШ АДРАС:

вул. Маскоўская, 15, п.109, РІВШ, 220007, г. Мінск.

e-mail: rio.nihe@mail.ru

Тэл. 213-14-20

Адказны сакратар: В. М. Карэла; карэктары: Н. В. Баярава, Г. І. Кізік; дызайн: А. Л. Баранаў; камп’ютарная вёрстка: Т. В. Лукашонак

ПАЛІГРАФІЧНАЕ ВЫКАНАННЕ:

Рэдакцыйна-выдавецкі цэнтр Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

Пры поўным ці частковым выкарыстанні матэрыялаў спасылка на сайт Электроннай бібліятэкі БДУ (www.elib.bsu.by) абавязкова.