Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/187038
Title: Запісы ў кнігах паслядоўнікаў Францыска Скарыны як крыніцы па гісторыі кнігараспаўсюджвання ва Усходняй Еўропе да сярэдзіны XVII ст.
Other Titles: Notes in the books of Francysk Skaryna’s followers as a source on the history of book distribution in Eastern Europe until the middle of the XVII century / P. D. Skurko
Записи в книгах последователей Франциска Скорины как источники по истории книгораспространения в восточной Европе до середины XVII в. / П. Д. Скурко
Authors: Скурко, П. Д.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Масавая камунікацыя. Журналістыка. Сродкі масавай інфармацыі
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2017
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. История = Journal of the Belarusian State University. Historical sciences. - 2017. - № 2. - С. 9-17
Abstract: На прыкладзе выданняў другой паловы XVI ст. выяўляецца патэнцыял запісаў у кнігах як крыніц па гісторыі кніжнай міграцыі на землях Усходняй Еўропы ў ранні Новы час. Ажыццяўляецца агляд ранейшых даследаванняў праблемы. Прыводзяцца прыклады таго, як запісы ў старадруках дапамагаюць атрымаць звесткі па гісторыі бытавання, чытання, распаўсюджвання кнігі. Адзначана, што вынікі аналізу кніжных запісаў у выданнях паслядоўнікаў Скарыны – друкароў другой паловы XVI ст. – сведчаць пра высокую ступень развіцця і распаўсюджанасці кніг сярод насельніцтва Усходняй Еўропы, а таксама пра хуткую адаптацыю мясцовых чытачоў да новай тэхналогіі перадачы тэксту. = На примере изданий второй половины XVI в. рассматривается потенциал записей в книгах как источников по истории книжной миграции на землях Восточной Европы в раннее Новое время. Осуществляется обзор исследований по проблеме. Приводятся примеры того, как записи в старопечатных изданиях помогают получить сведения по истории бытования, чтения, распространения книги. Отмечено, что результаты анализа книжных записей в изданиях последователей Скорины – печатников второй половины XVI в. – свидетельствуют о распространенности книг среди населения Восточной Европы, а также о быстрой адаптации местных читателей к новой технологии передачи текста. = The article examines the potential of the book notes as a source of the history of book migration in Eastern Europe during the early Modern history period. The text is based on the research of printed cyrillic books of the second half of the XVI century. The article contains the review of the previous studies of the issue. There are also some examples of how inscriptions help to get information on the history of using, reading, transfer of the book. Analysis of the notes in the books of Skaryna’s followers (printers of the second half of the XVI century) indicates a high degree of development and spreading of the books among the population of Eastern Europe, as well as the rapid adaptation of local readers to the new technology of text transmission.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/187038
ISSN: 2520-6338
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2017, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Journal of the Belarusian State University. History. 2017. No. 2-008.pdf87,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.