Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/187042
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСкварчэўскі, Д. В.-
dc.date.accessioned2017-12-12T11:24:32Z-
dc.date.available2017-12-12T11:24:32Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationЖурнал Белорусского государственного университета. История = Journal of the Belarusian State University. Historical sciences. - 2017. - № 2. - С. 42-47ru
dc.identifier.issn2520-6338-
dc.identifier.urihttp://elib.bsu.by/handle/123456789/187042-
dc.description.abstractДаследуецца праблема развіцця астранамічнай тэрміналогіі ў літаратуры Вялікага Княства Літоўскага ў XV–XVII стст. Заўважана, што ў акрэслены перыяд яна была прадстаўлена як арыгінальнымі, так і запазычанымі тэрмінамі, перанятымi з візантыйскай, заходнееўрапейскай і яўрэйскай літаратуры. Адзначана, што з XVI ст. стала пераважаць тэндэнцыя замены архаічных тэрмінаў новымi лексемамi, запазычанымi з заходнееўрапейскiх моў. Паказана, што развіццё навукі і станаўленне каталіцкай сістэмы адукацыі паўплывалі на ўніфікацыю тэрміналогіі, што было абумоўлена выкарыстаннем лацінскіх і грэчаскіх тэрмінаў і стварэннем астранамічнай літаратуры на лацінскай мове. = Исследуется проблема развития астрономической терминологии в литературе Великого княжества Литовского в XV–XVII вв. Установлено, что в изучаемый период она была представлена как оригинальными, так и заимствованными терминами, перенятыми из византийской, западноевропейской и еврейской литературы. Отмечено, что с XVI в. стала преобладать тенденция замены архаических терминов на новые, заимствованные из западноевропейских языков. Показано, что развитие науки и становление католической системы образования повлияли на унификацию терминологии, что было обусловлено использованием латинских и греческих терминов и созданием астрономической литературы на латинском языке. = The article is about to the development of astronomical terminology in the literature of the Grand Duchy of Lithuania in the XV–XVII centuries. Astronomical terminology was presented as an original or borrowed terms from Western European, Byzantine and Jewish literature. The tendency to replace archaic terms for a new one, borrowed from the Western European tradition, became prevalent from the XVI century. The development of science and the establishment of the Catholic education system influenced to the unification of terminology, due to the use of Latin and Greek terms and the creation of astronomical literature in Latin.ru
dc.language.isobelru
dc.publisherМинск : БГУru
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.subjectЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Астрономияru
dc.subjectЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические наукиru
dc.titleАстранамічная тэрміналогія ў літаратуры Вялікага Княства Літоўскага XV–XVII стст. ru
dc.title.alternativeThe astronomical terminology in the literature of the Great Duchy of Lithuania in the XV–XVII centuries / D. V. Skvarcheuskiru
dc.title.alternativeАстрономическая терминология в литературе Великого Княжества Литовского XV–XVII вв. / Д. В. Скворчевскийru
dc.typearticleen
Appears in Collections:2017, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Journal of the Belarusian State University. History. 2017. No. 2-042-047.pdf356,86 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.