Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/214636
Title: Геоконцептуальное (нарративное) измерение в методологии познания белорусской государственности
Other Titles: Геаканцэптуальнае (наратыўнае) вымярэнне ў метадалогіі пазнання беларускай дзяржаўнасці / С. А. Калінін
Geoconceptual (narrator) measurement in metodology of the knowledge of Belarus statehood / S. A. Kalinin
Authors: Калинин, Сергей Артурович
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Дзяржава і права. Юрыдычныя навукі
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2018
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання : зб. навук. арт. па матэрыялах канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Балашэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 43-48.
Abstract: В статье обосновывается значимость геокультурного и нарративного направлений субъектного подхода в юриспруденции, особенно для понимания истории государств Пограничья. Анализируется взаимодействие геоконцептов (нарративов) в рамках истории белорусской государственности («Русь», «Литва», «Речь Посполитая», «Польша», «Россия» и т. д.).
Abstract (in another language): У артыкуле абгрунтоўваецца значнасць геакультурнага і наратыўнага напрамкаў суб'ектнага падыходу ў юрыспрудэнцыі, асабліва для разумення гісторыі дзяржаў Памежжа. Аналізуецца ўзаемадзеянне геаканцэптаў (наратываў) у рамках гісторыі беларускай дзяржаўнасці («Русь», «Літва», «Рэч Паспалітая», «Польшча», «Расія» і г. д.).
The article explains the importance of geo-cultural and narrative directions subjective approach to jurisprudence, especially for understanding the history of border states. The author analyzes the interaction of geoconcepts (narratives) within the framework of the history of the Belarusian statehood (Rus, Lithuania, Rech Pospolita, Poland, Russia, etc.).
Description: Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 года як помнік права сусветнай спадчыны
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214636
ISBN: 978-985-566-670-8
Appears in Collections:2018. Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43-48.pdf232,29 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.