Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/219338
Title: Философия пространства в драматургии Вадима Леванова
Other Titles: The philosophy of space in Vadim Levanov’s dramaturgy / T. V. Zhurcheva
Філасофія прасторы ў драматургіі Вадзіма Ляванава / Т. В. Журчава
Authors: Журчева, Т. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. Филология = Journal of the Belarusian State University. Philology. - 2019. - № 1. - С. 25-30
Abstract: Исследуется проблема осмысления художественного пространства в драматургии Вадима Леванова, одного из наиболее ярких представителей новейшей российской драмы. Отмечено, что с самых первых пьес и на протяжении всего своего творческого пути Леванов подробно и тщательно работает с пространственными образами, наделяя их сложными символическими смыслами. Последовательно рассматриваются пьесы разных периодов творчества писателя, прослеживается эволюция пространственных образов в его драматургии. Анализируются ранние пьесы, в которых использован традиционный для литературы ХХ в. прием замкнутого пространства, позволяющий сконцентрировать внимание на внутреннем конфликте героя, на ситуации нравственного выбора, проблеме одиночества и отторженности человека от мира, от понимания смысла бытия. Приверженность Леванова к экзистенциальному конфликту логически приводит его к тому, что в поздних, программных своих произведениях он стремится противопоставлять замкнутое и разомкнутое пространство как две модели человеческого существования. В его последних пьесах выстраивается сложная парабола, связывающая быт и бытие, землю и небо, человека и Бога.
Abstract (in another language): The article is devoted to the problem of understanding the artistic space in the dramaturgy of Vadim Levanov, one of the most prominent representatives of the modern Russian drama. From the very first plays and throughout his career Levanov works in detail and carefully with spatial images, giving them complex symbolic meanings. The article consistently examines the plays of different periods of the playwright’s creativity, traces the evolution of spatial images in his dramaturgy. The author analyzes the early plays, which use the traditional for the literature of the XX century method of closed space, allowing to focus on the internal conflict of the hero, on the situation of moral choice, on the problem of loneliness and alienation of man from the world, from understanding the meaning of being. Levanov’s commitment to existential conflict logically leads him to the fact that in his later program works he seeks to oppose the closed and open space as two models of human existence. In his latest pieces built complex parabola, linking the life and being, the earth and sky, man and God. = Даследуецца праблема асэнсавання мастацкай прасторы ў драматургіі Вадзіма Ляванава, аднаго з найбольш яркіх прадстаўнікоў найноўшай расійскай драмы. Адзначана, што з самых першых п’ес і на працягу ўсяго свайго творчага шляху Ляванаў падрабязна і старанна працаваў з прасторавымі вобразамі, надзяляючы іх складанымі сімвалічнымі сэнсамі. Паслядоўна разглядаюцца п’есы розных перыядаў творчасці пісьменніка, прасочваецца эвалюцыя прасторавых вобразаў у яго драматургіі. Аналізуюцца раннія п’есы, у якіх выкарыстаны традыцыйны для літаратуры ХХ ст. прыём замкнутай прасторы, што дазваляе сканцэнтраваць увагу на ўнутраным канфлікце героя, на сітуацыі маральнага выбару, праблеме адзіноты і адрынутасці чалавека ад свету, ад разумення сэнсу быцця. Прыхільнасць Ляванава да экзістэнцыяльнага канфлікту лагічна прыводзіць яго да таго, што ў позніх, праграмных творах ён імкнецца супрацьпастаўляць замкнутую і разамкнутую прастору як дзве мадэлі чалавечага існавання. Паказана, што ў яго апошніх п’есах выбудоўваецца складаная парабала, якая звязвае побыт і быццё, зямлю і неба, чалавека і Бога.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/219338
ISSN: 2521-6775
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2019, №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25-30.pdf345,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.