Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/239019
Title: Лексіка-семантычныя групы беларускай эканамічнай тэрміналогіі
Other Titles: Lexical-semantic group of Belarusian economic terminology / V. U. Prakonina
Authors: Праконіна, В. У.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Международные отношения: история, теория, практика : материалы IX науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 1 февр. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 257-262.
Abstract: Эканамічная навука пастаянна развіваецца, а беларуская эканамічная тэрміналогія адпаведна папаўняецца новымі тэрмінамі. У дадзеным артыкуле аналізуецца сістэмнасць беларускай эканамічнай тэрміналогіі на падставе вылучэння лексіка-семантычных груп дадзенай галіны тэрміналоіі, выяўляюцца прынцыпы адбору беларускіх эканамічных тэрмінаў у лексіка-семантычныя групы. Засяроджваецца ўвага на гісторыі станаўлення эканамічнай навукі і дынаміцы яе развіцця ў ХХ-ХХІ стст. У заключэнні прыводзяцца вынікі аналізу лексіка-семантычных груп беларускай эканамічнай тэрміналогіі, згодна з якімі дадзеная галіна тэрміналогіі з’яўляецца тэрмінасістэмай, паколькі сістэмнасць беларускай эканамічнай тэрміналогіі абумоўлена сістэмнасцю эканомікі. Істотнасць вынікаў даследавання, апісанага ў гэтым артыкуле, заключаецца ў магчымасці далейшай сістэматызацыі і стандартызацыі беларускай эканамічнай тэрмінасістэмы.
Abstract (in another language): Economic science is constantly evolving, and Belarusian economic terminology respectively filled with new terms. This article analyzes the consistency of the Belarusian economic terms on the basis of the selection of lexical-semantic groups of the Belarusian economic terminology, identifies principles for selection of the Belarusian economic terms in the lexical-semantic groups. It focuses attention on the history of the development of economic science and the dynamics of its development in the XX-XXI centures. In conclusion are given the results of the analysis of lexical-semantic groups of the Belarusian economic terminology, according to which this branch of terminology seems to be the system of the terms, because the consistency of the Belarusian economic terminology is caused by the consistency of the economy. The importance of the research results described in this article, gives the ability to the further systematization and standardization of Belarusian economic system of the terms.
Description: Секция 6. Современные направления исследований в лингвистике, переводоведении, межкультурной коммуникации и методике преподавания иностранных языков
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/239019
ISBN: 978-985-566-883-2
Appears in Collections:2019. Международные отношения: история, теория, практика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
257-262.pdf457,44 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.