Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/240840
Title: Конституционный суд в государственно-правовом механизме: становление и развитие в современных условиях
Authors: Карпович, Н. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Государство и право. Юридические науки
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Статут Вялікага Княства Літоўскага 1529 года і яго гісторыка-тэарэтычнае асэнсаванне : матэрыялы міжнар. навук.-практ. круглага стала, прысвеч. юбілею гісторыка права, д-ра юрыд. навук, праф. Т. І. Доўнар, Мінск, 11 кастр. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Балашэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 186-193.
Abstract: В статье рассматривается особая роль суда в упорядочении жизни общества правовыми средствами. Отмечается, что Конституционный Суд содействует реализации современного понимания принципов гуманизма и справедливости во всех сферах правоотношений. Конституционно-правовая доктрина включает положения о гражданском согласии, достигаемом на основе конституционных принципов и норм, выступающем целью функционирования государственно-правового механизма и важнейшим условием поступательного развития общества.
Abstract (in another language): У артыкуле раскрываецца асобая роля суда ва ўпарадкаваннi жыцця грамадства прававымi сродкамi. Адзначаецца, што Канстытуцыйны Суд садзейнiчае рэалiзацыi сучаснага разумення прынцыпаў гуманiзму i справядлiвасцi ва ўсiх сферах прававых зносiн. Канстытуцыйна-прававая дактрына ўключае палажэннi аб грамадскай згодзе, якая дасягаецца на аснове канстытуцыйных прынцыпаў i нормаў, з`яўляецца мэтай функцыянавання дзяржаўна-прававога механiзму i найбольш важнай умовай паступальнага развiцця грамадства = The article focuses on the special role of the court in the regulation of the life of society by legal means. The author notes that the Constitutional Court contributes to the modern understanding of the principles of humanism and justice in all areas of legal relations. The constitutional legal doctrine includes provisions on civil consent which is achieved on the basis of the constitutional principles and which is the purpose of functioning of the State’s legal mechanism and the most important condition for the progressive development of society.
Description: Раздзел ІІІ. Уплыў Статута Вялікага Княства Літоўскага 1529 года на далейшае развіццё дзяржавы і права
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/240840
ISBN: 978-985-566-798-9
Appears in Collections:2019. Статут Вялікага Княства Літоўскага 1529 года і яго гісторыка-тэарэтычнае асэнсаванне

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
186-193.pdf269,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.