Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/240985
Title: Фарміраванне фондаў музеяў вышэйшых навучальных устаноў БССР у 1920–30-я гг. (на прыкладзе вучэбных калекцый Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта)
Other Titles: Formation of museums of higher educational institutions of the BSSR in 1920–30s (on the example of training collections of the Belarusian State University) / D. I. Pryhodzich
Формирование фондов музеев высших учебных заведений БССР в 1920–30-х гг. (на примере учебных коллекций Белорусского государственного университета) / Д. И. Пригодич
Authors: Прыгодзіч, Д. І.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Issue Date: 2020
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. История = Journal of the Belarusian State University. Historical sciences. - 2020. - № 1. - С. 78-84
Abstract: Разглядаецца працэс камплектавання фондаў музеяў вышэйшай школы БССР у 1920–30-я гг. на прыкладзе фарміравання навуковых калекцый музеяў БДУ. Для даследавання праблематыкі фондавай дзейнасці музея пры цягваліся агульнанавуковыя метады аналізу, сінтэзу, апісання, класіфікацыі з апорай на прынцып гістарызму. Асновай крыніцазнаўчай базы сталі матэрыялы фонду 205 Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, якія адлюстроўваюць гісторыю дзейнасці БДУ. Вывучэнне крыніц і спосабаў паступлення музейных прадметаў у фонды ўніверсітэцкіх музеяў дазволіла разгледзець асаблівасці вучэбных музеяў, вызначыць прыярытэтныя напрамкі камплектавання, раскрыць спецыфіку іх фінансавай дзейнасці, выявіць арганізацыі, якія дапамагаюць фондавай дзейнасці, ахарактарызаваць спосабы паступлення прадметаў музейнага значэння. Асноўнымі формамі камплектавання фондаў музеяў БДУ з’яўляліся перадача ў дар (ад вучоных, буйных музеяў, навучальных і навуковых устаноў, арганізацый), збор прадметаў музейнага значэння ў ходзе розных навуковых экспедыцый, камандзіровак, выраб экспанатаў у вучэбных майстэрнях навукоўцамі і студэнтамі ўніверсітэта, абмен і афіцыйнае набыццё музейных прадметаў. Спалучэнне розных форм і кірункаў фарміравання фондаў музеяў БДУ забяспечыла ўніверсітэт сістэматызаванымі, навукова арганізаванымі вучэбнымі калекцыямі. Якасная і колькасная характарыстыкі, паўната і сістэмнасць калекцый вызначылі высокі навуковы ўзровень развіцця вучэбных музеяў БДУ.
Abstract (in another language): The article discusses the process of acquiring the funds of the museums of the higher school of the BSSR in the 1920–30s on the example of the formation of scientific collections of the museums of the Belarusian State University. To study the problems of the stock activities of the museum, general scientific methods of analysis, synthesis, description, classification based on the principle of historicism were used. The source base is belt on materials from the fund 205 of the National Archives of the Republic of Belarus that reflects the history of the BSU. The study of the sources and methods of receipt of museum items in the funds of university museums made it possible to consider the features of educational museums, identify priority areas for acquisition, reveal the specifics of the financial activities of museums, find organizations that contribute to fund activities, and characterize the ways in which museum items are received. The main forms of acquiring the funds of the BSU museums were donation (from scientists, major museums, educational and scientific institutions, organizations), collection of museum items during various scientific expeditions, business trips, production of exhibits in training workshops by scientists and university students, exchange and official acquisition of museum items. The combination of various forms and directions of forming the funds of the BSU museums provided the university with systematized, scientifically organized educational collections. Qualitative and quantitative characteristics, completeness and systematic character of the collections determined the high scientific level of development of educational museums of the BSU. = Рассматривается процесс комплектования фондов музеев высшей школы БССР в 1920–30-х гг. на примере формирования научных коллекций музеев БГУ. Для исследования проблематики фондовой деятельности музея привлекались общенаучные методы анализа, синтеза, описания, классификации с опорой на принцип историзма. Основой источниковедческой базы стали материалы фонда 205 Национального архива Республики Беларусь, отражающие историю деятельности БГУ. Изучение источников и способов поступления музейных предметов в фонды университетских музеев позволило рассмотреть особенности учебных музеев, определить приоритетные направления комплектования, раскрыть специфику их финансовой деятельности, выявить организации, способствующие фондовой деятельности, охарактеризовать способы поступления предметов музейного значения. Основными формами комплектования фондов музеев БГУ являлись передача в дар (от ученых, крупных музеев, учебных и научных учреждений, организаций), сбор предметов музейного значения в ходе различных научных экспедиций, командировок, изготовление экспонатов в учебных мастерских учеными и студентами университета, обмен и официальное приобретение музейных предметов. Сочетание различных форм и направлений формирования фондов музеев БГУ обеспечило университет систематизированными научно организованными учебными коллекциями. Качественная и количественная характеристика и полнота и системность фондов определили высокий научный уровень развития учебных музеев БГУ.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/240985
ISSN: 2520-6338
DOI: 10.33581/2520-6338-2020-1-78-84
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2020, №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
78-84.pdf319,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.