Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243649
Title: Інстытуцыянальнае афармленне вывучэння і выкладання гісторыі Беларусі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце (1921–1991 гг.)
Other Titles: Институциональное оформление изучения и преподавания истории Беларуси в Белорусском государственном университете (1921–1991 гг.) / О. А. Яновский
Instituonalized study and teaching of the history of Belarus at the Belarusian State University (1921–1991) / О. Yanovsky
Authors: Яноўскі, А. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Народное образование. Педагогика
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 3-14.
Abstract: Праследжаны важнейшыя арганізацыйныя, адукацыйныя і навуковыя складнікі фарміравання ў савецкай Беларусі разумення неабходнасці распрацоўкі поўнавартаснай айчынная гісторыі. Гэтае разуменне мела як суб’ектыўна-асабістые праяўленні, так і відавочна палітыка-ідэалагічнае суправаджэнне. Разгарнуўшаяся ў маштабах СССР «барацьба на гістарычным фронце» праходзіла найбольш востра і прывяла да велізарных інтэлектуальных стратаў, прыніжэння першых поспехаў у распрацоўцы навуковых праблем і адбудаванн эфектыўных адукацыйных структур, перш-наперш у Беларускім дзяржаўным універсітэце. На разнастайным матэрыяле крыніц разглядаюцца этапы выкладання гісторыі Беларусі ў БДУ, страты і поспехі ў напісанні сістэмнай «Гісторыі Беларускай ССР» і некаторых навуковых работ, доўгі шлях да стварэння асобнай кафедры «гісторыі БССР». Увесь расказ грунтуецца на прыкладах, на разглядзе канкрэтных лёсаў беларускіх гісторыкаў.
Abstract (in another language): Прослежены важнейшие организационные, образовательные и научные составляющие формирования в советской Беларуси понимания необходимости разработки полноценной отечественной истории. Это понимание имело как субъективно-личностное проявление, так и очевидно политико-идеологическое сопровождение. Развернувшаяся в масштабах всего СССР «борьба на историческом фронте» в БССР проходила наиболее остро и привела к большим интелллектуальным потерям, утрате первых успехов в разработке научных проблем и выстраивании эффективных образовательных структур, прежде всего в Белорусском государственном университете. На обширном источниковом материале рассматриваются этапы в преподавании истории Беларуси в БГУ, потери и успехи в написании системной «Истории Белорусской ССР» и некоторых научных работ, долгий путь к созданию отдельной кафедры «истории БССР». Весь рассказ строится на примерах, на рассмотрении конкретных судеб белорусских историков = The most important organizational, educational and scientific components of the formation in Soviet Belarus of the understanding of the need to develop a full-fledged domestic history are traced. This understanding had both a subjective and personal manifestation, and obviously political and ideological support. The «struggle on the historical front» that unfolded across the entire USSR in the BSSR was the most acute and led to great intellectual losses, the loss of the first successes in the development of scientific problems and the construction of effective educational structures, primarily within the Belarusian State University. The extensive source material examines the stages in teaching the history of Belarus at the Belarusian State University, the losses and successes in writing the systemic «History of the Belarusian SSR» and some scientific works, the long way to creating a separate department of the «history of the BSSR». The whole story is built on examples, on the consideration of the specific fate of Belarusian historians.
Description: Пленарныя выступленні
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243649
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-14.pdf396,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.