Tibo
Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243653
Title: Формирование системы враждебной сепарации в государственно-церковных отношениях в БССР
Other Titles: Фарміраванне сістэмы варожай сепарацыі ў дзяржаўна-царкоўных адносінах Ў БССР / Т.В. Лісоўская
Formation of the system of «hostilities» separation in the state-church relations of the BSSR / Т. Lisouskaya
Authors: Лисовская, Т. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Религия. Атеизм
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 60-63.
Abstract: В статье анализируется процесс формирования системы государственно-конфессиональных отношений в БССР. Автор отмечает, что в системе государственно-конфессиональных отношений БССР государство определяло своё отношение к церкви с позиции супремации, церковь, была лишена правоспособности, её участие в правовом и общественном процессе было минимизировано, что ограничило свободу совести в коллективном измерении. В результате, произошел перевод религиозной активности из общественной сферы в сферу частных интересов, локализация религии в приватной сфере. Данная система была сформирована в СССР и реализована в БССР в ходе планомерного осуществления программы РКП(б) 1918 г.
Abstract (in another language): У артыкуле аналізуецца працэс фармавання сістэмы дзяржаўна-царкоўных адносін у БССР. Аўтар адзначае, што ў сістэме дзяржаўна-царкоўных адносін БССР дзяржава вызначала сваё стаўленне да царквы з пазіцыі супрэмацыі, царква, была пазбаўлена праваздольнасці, яе ўдзел у прававым і грамадскім працэсе быў мінімізаваны, што абмежавала свабоду сумлення ў калектыўным вымярэнні. У выніку, адбыўся перавод рэлігійнай актыўнасці з грамадскай сферы ў сферу прыватных інтарэсаў, лакалізацыя рэлігіі ў прыватнай сферы. Дадзеная сістэма была сфарміравана ў СССР і рэалізавана ў БССР у 20-30-я гг. у ходзе планамернага ажыццяўлення праграмы РКП (б) 1918 г. = The article analyzes the process of forming a system of state-church relations in the BSSR. The author notes that in the system of state-church relations of the BSSR, the state determined its attitude towards the religion organizations from the position of supremacy, the religion organizations was deprived of legal capacity, its participation in the legal and social process was limited. As a result, there was a transfer of religious activity from the public to the private sphere and localization of religion in the private sphere. This system was formed in the USSR and implemented in the BSSR during the 20th-30th according with the RCP (B) program.
Description: Традыцыі і навацыі ў даследаванні і вывучэнні гісторыі Беларусі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243653
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60-63.pdf335,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.