Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243657
Title: Метадалогія і методыка даследавання месца праваслаўнага прыхода ў гістарычнай прасторы Беларусі ў 40–60-я гады XX ст.
Other Titles: Методология и методика исследования места православных приходов в историческом пространстве Беларуси в 40-60-е годы ХХ в. / С.В. Силова
Methodology and methods of study site orthodox parish in the historic space of Belarus in the 40–60-ies of XX / S. Silava
Authors: Сілава, С. У.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Религия. Атеизм
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 73-76.
Abstract: На аснове міждысцыплінарнага і сінэргетычная падыходу аўтар прапануе методыку правядзення аналізу дзейнасці праваслаўных суполак і парафіяльнага духавенства савецкай Беларусі ў 40–60-я г. ХХ ст. прыводзіцца параўнальныя да аналіз кропак біфуркацыі гісторыі Праваслаўнай Царквы ў цэлым і асаблівасці гэтага працэсу ў савецкай Беларусі. Аўтар прапануе разглядаць праваслаўныя прыходы як частка ўнутранай калоны ў савецкім гістарычнай прасторы, якую савецкі аппарат ўспрымаў як варожую на працягу ўсе гісторыі існавання СССР.
Abstract (in another language): На основе междисциплинарного и синергетического подхода автор предлагает методику проведения анализа деятельности православных общин и приходского духовенства советской Беларуси в 40–60-е гг. ХХ в. приводится сравнительны анализ точек бифуркации истории Православной Церкви в целом и особенности этого процесса в советской Беларуси. Автор предлагает рассматривать православные приходы как часть внутренней колонны в советском историческом пространстве, которую советский аппарат воспринимал как враждебную на протяжении все истории существования СССР = Based on an interdisciplinary and synergetic approach, the author offers a methodology for analyzing the activities of Orthodox communities and parish clergy of Soviet Belarus in the 40-60s of the 20th century a comparative analysis of the bifurcation points of the history of the Orthodox Church as a whole and the features of this process in Soviet Belarus are given. The author suggests considering Orthodox parishes as part of an internal column in the Soviet historical space, which the Soviet apparatus perceived as hostile throughout the history of the USSR.
Description: Традыцыі і навацыі ў даследаванні і вывучэнні гісторыі Беларусі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243657
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
73-76.pdf335,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.