Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243658
Title: Процессы нациостроительства и проблема воспроизводства элит в белорусском регионе в период «долгого XIX века»
Other Titles: Працэсы будаўніцтва нацыі і праблема аднаўлення эліт у беларускім рэгіëне у перыяд «доўгага XIX стагоддзя» / С.Ф. Шымуковіч
The processes of nation-building and the problem of reproduction of elites in the Belarusian region during the «long XIX century» / S. Shymukovich
Authors: Шимукович, С. Ф.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 76-81.
Abstract: Автор анализирует роль научной и образовательной инфраструктуры в эффективности и результативности процессов нациестроительства в период «долгого XIX века» на территории белорусских земель. Автор отмечает, что отсутствие учреждений высшего образования во второй половине XIX – начале XX веков на белорусских землях сказалось на научном обосновании белорусского национального проекта и процессах его продвижения через систему университетского образования. Также это сказалось на масштабах и качестве воспроизводства всех групп региональных элит.
Abstract (in another language): Аўтар аналізуе ролю навуковай і адукацыйнай інфраструктуры ў эфектыўнасці і дасягненні вынікаў працэсаў будаўніцтва нацыі ў перыяд «доўгага XIX стагоддзя» на тэрыторыі беларускіх зямель. Аўтар адзначае, што адсутнасць устаноў вышэйшай адукацыі ў другой палове XIX – пачатку XX стагоддзя на беларускіх землях адбілося на навуковым абгрунтаванні беларускага нацыянальнага праекта і працэсах яго папулярызацыі праз сістэму універсітэцкай адукацыі. Адначасова гэта сказалася на памерах і якасці аднаўлення ўсіх груп рэгіянальных эліт = The author analyzes the role of scientific and educational infrastructure in the efficiency and effectiveness of nation-building processes during the “long XIX century” on the territory of Belarusian lands. The author notes that the lack of higher education institutions in the second half of the XIX – early XX centuries on the Belarusian lands affected the scientific substantiation of the Belarusian national project and the processes of its promotion through the university education system. It also affected the scale and quality of reproduction of all groups of regional elites.
Description: Традыцыі і навацыі ў даследаванні і вывучэнні гісторыі Беларусі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243658
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
76-81.pdf359,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.