Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243666
Title: Мясцовыя органы палітычнай паліцыі Расійскай імперыі на тэрыторыі Беларусі ў 1826–1860 гг.: арганізацыйна-штатная структура, пытанні грашовага забеспячэння
Other Titles: Местные органы политической полиции Российской империи на территории Беларуси в 1826–1860 гг.: организационно-штатная структура, вопросы денежного обеспечения / А. В. Ерошевич
Local bodies of political police of the Russian Empire in the territory of Belarus in 1826–1860: organizational-regular structure, cash security questions / A. V. Yerashevich
Authors: Ерашэвіч, А. У.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 106-111.
Abstract: У артыкуле на аснове заканадаўчых актаў, неапублікаваных справаводных архіўных матэрыялаў разгледжаны пытанні фарміравання і змены арганізацыйна-штатнай структуры і фінансавага забеспячэння дзейнасці мясцовых органаў палітычнай паліцыі Расійскай імперыі на тэрыторыі Беларусі ў 1826–1860 гг. Працэс арганізацыі, рэгулявання, удасканалення арганізацыйна-штатнай структуры мясцовых жандарскіх устаноў ваеннага ведамства на тэрыторыі беларускіх губерняў расцягнуўся на працяглы тэрмін з другой паловы 1810-х да сярэдзіны 1840-х гг. Нягледзячы на невысокую штатную колькасць і аб’ём фінансавых рэсурсаў, органы палітычнай паліцыі, якія функцыянавалі на тэрыторыі Беларусі ў 10–60-я гг. XIX ст., падчас рознапланавай дзейнасці рэалізоўвалі шырокі спектр задачаў, звязаных з забеспячэннем нацыянальнай бяспекі і аховы грамадскага парадку ў прыгранічных губернях Расійскай імперыі.
Abstract (in another language): В статье на основе законодательных актов, неопубликованных делопроизводственных архивных материалов раскрыты вопросы формирования и изменения организационно-штатной структуры и финансового обеспечения деятельности местных органов политической полиции Российской империи на территории Беларуси в 1826–1860 гг. Процесс организации, регулирования, совершенствования организационно-штатной структуры местных жандармских учреждений военного ведомства на территории белорусских губерний растянулся на длительный срок со второй половины 1810-х до середины 1840-х гг. Несмотря на невысокую штатную численность и объём финансовых ресурсов, органы политической полиции, которые функционировали на территории Беларуси в 10–60-е гг. XIX в., в ходе разноплановой деятельности реализовывали широкий спектр задач, связанных с обеспечением национальной безопасности и охраны общественного порядка в приграничных губерниях Российской империи = Based on legislative acts, unpublished clerical archival materials, the article reveals the issues of forming and changing the organizational structure and financial support of the activities of local bodies of the political police of the Russian Empire in Belarus in 1826–1860. The process of organizing, regulating, improving the organizational structure of the local gendarmerie institutions of the military department in the territory of the Belarusian provinces stretched for a long time from the second half of the 1810s to the mid-1840s. Despite the low staffing and the volume of financial resources, the political police bodies that functioned on the territory of Belarus in the 10-60s of the XIX century, in the course of diverse activities, they implemented a wide range of tasks related to ensuring national security and protecting public order in the border provinces of the Russian Empire.
Description: Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XXI ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243666
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
106-111.pdf351,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.