Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243678
Title: Организация общественных работ на территории белорусских губерний во второй половине XIX – начале XX вв.
Other Titles: Арганізацыя грамадскіх прац на тэрыторыі беларускіх губерняў у другой палове XIX − пачатку XX ст. / Н.С. Маторава
Organization of public works on the territory of Belarusian provinces in the second half of the XIX − beginning of the XX centuries / N. Motorova
Authors: Моторова, Н. С.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 152-156.
Abstract: Организация общественных работ практиковалась на территории Беларуси в дореформенный период. После отмены крепостного права произошел отказ от данного вида помощи в пользу выделения продовольственных и денежных ссуд. На правительственном уровне, начиная с 1880-х гг., неоднократно рассматривался вопрос об организации общественных работ как наиболее оптимальном средстве поддержки населения в случае неурожаев. На территории белорусских губерний возвращение к этому виду помощи относится к началу XX в. В его реализации участвовали органы местного самоуправления, губернская администрация, земские начальники. Однако отсутствовало правовое регулирование организации общественных работ. Разработка законодательства в этом направлении велась, однако накануне Первой мировой войны она так и не была завершена.
Abstract (in another language): Арганізацыя грамадскіх прац практыкавалася на тэрыторыі Беларусі ў дарэформенны перыяд. Пасля адмены прыгону адбылася адмова ад дадзенага віду дапамогі на карысць выдзялення харчовых і грашовых пазык. На ўрадавым узроўні, пачынаючы з 1880-х гг., неаднаразова разглядалася пытанне аб арганізацыі грамадскіх прац як найбольш аптымальным сродку падтрымкі насельніцтва падчас неўраджаяў. На тэрыторыі беларускіх губерняў вяртанне да гэтага віду дапамогі адбылося ў пачатку XX ст. У яго рэалізацыі ўдзельнічалі органы мясцовага самакіравання, губернская адміністрацыя, земскія начальнікі. Аднак адсутнічала прававое рэгуляванне арганізацыі грамадскіх работ. Распрацоўка заканадаўства ў гэтым напрамку вялася, аднак напярэдадні Першай сусветнай вайны яна так і не была скончана = Organization of public works was practiced on the territory of Belarus in pre-reform period. After the abolition of serfdom there was a rejection of this type of assistance in favor of allocation of food and cash loans. Since the 1880s, the issue of public works as the most optimal means of the supporting the population in the event of crop failures has been repeatedly considered at the governmental level. On the territory of Belarusian provinces a return to this kind of assistance dates back to the early XX century. In its implement participated local governments, provincial administration, land captains. But there was no legal regulation of public works. The development of legislation in this direction was carried out. But on the eve of the First World War it was never completed.
Description: Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XXI ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243678
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
152-156.pdf348,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.