Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243678
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМоторова, Н. С.
dc.date.accessioned2020-06-04T15:29:01Z-
dc.date.available2020-06-04T15:29:01Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationБеларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 152-156.
dc.identifier.isbn978-985-6144-97-7
dc.identifier.urihttp://elib.bsu.by/handle/123456789/243678-
dc.descriptionСацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XXI ст.
dc.description.abstractОрганизация общественных работ практиковалась на территории Беларуси в дореформенный период. После отмены крепостного права произошел отказ от данного вида помощи в пользу выделения продовольственных и денежных ссуд. На правительственном уровне, начиная с 1880-х гг., неоднократно рассматривался вопрос об организации общественных работ как наиболее оптимальном средстве поддержки населения в случае неурожаев. На территории белорусских губерний возвращение к этому виду помощи относится к началу XX в. В его реализации участвовали органы местного самоуправления, губернская администрация, земские начальники. Однако отсутствовало правовое регулирование организации общественных работ. Разработка законодательства в этом направлении велась, однако накануне Первой мировой войны она так и не была завершена.
dc.language.isoru
dc.publisherМінск : БДУ
dc.subjectЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
dc.subjectЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
dc.titleОрганизация общественных работ на территории белорусских губерний во второй половине XIX – начале XX вв.
dc.title.alternativeАрганізацыя грамадскіх прац на тэрыторыі беларускіх губерняў у другой палове XIX − пачатку XX ст. / Н.С. Маторава
dc.title.alternativeOrganization of public works on the territory of Belarusian provinces in the second half of the XIX − beginning of the XX centuries / N. Motorova
dc.typeconference paper
dc.description.alternativeАрганізацыя грамадскіх прац практыкавалася на тэрыторыі Беларусі ў дарэформенны перыяд. Пасля адмены прыгону адбылася адмова ад дадзенага віду дапамогі на карысць выдзялення харчовых і грашовых пазык. На ўрадавым узроўні, пачынаючы з 1880-х гг., неаднаразова разглядалася пытанне аб арганізацыі грамадскіх прац як найбольш аптымальным сродку падтрымкі насельніцтва падчас неўраджаяў. На тэрыторыі беларускіх губерняў вяртанне да гэтага віду дапамогі адбылося ў пачатку XX ст. У яго рэалізацыі ўдзельнічалі органы мясцовага самакіравання, губернская адміністрацыя, земскія начальнікі. Аднак адсутнічала прававое рэгуляванне арганізацыі грамадскіх работ. Распрацоўка заканадаўства ў гэтым напрамку вялася, аднак напярэдадні Першай сусветнай вайны яна так і не была скончана = Organization of public works was practiced on the territory of Belarus in pre-reform period. After the abolition of serfdom there was a rejection of this type of assistance in favor of allocation of food and cash loans. Since the 1880s, the issue of public works as the most optimal means of the supporting the population in the event of crop failures has been repeatedly considered at the governmental level. On the territory of Belarusian provinces a return to this kind of assistance dates back to the early XX century. In its implement participated local governments, provincial administration, land captains. But there was no legal regulation of public works. The development of legislation in this direction was carried out. But on the eve of the First World War it was never completed.
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
152-156.pdf348,53 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.