Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243699
Title: Проблема интерпретации событий начального периода Второй мировой войны в белорусской учебной литературе
Other Titles: Праблема інтэрпрэтацыі падзей пачатковага перыяду Другой сусветнай вайны ў беларускай вучэбнай літаратуры / А.М. Лукашэвіч
Problem of interpretation of events of the initial period of the Second World War in the Belarusian training literature / A.M. Lukashevich
Authors: Лукашевич, А. М.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Народное образование. Педагогика
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 235-241.
Abstract: В статье рассматривается проблема интерпретации начального периода Второй мировой войны в белорусской учебной литературе. Отмечается, что в белорусском обществе сохраняются полярные взгляды на события 1939 г., что нашло отражение и в учебной литературе. При этом в ней преобладают устоявшиеся в советское время трактовки исторических событий и оценки начального периода Второй мировой войны. Объединение Западной Беларуси с БССР признается актом исторической справедливости, который положил конец разделу страны, восстановил ее территориальную целостность и объединил белорусский народ. В то же время, многие авторы учебных материалов отмечают высокую цену, заплаченную белорусским народом, за подобное объединение.
Abstract (in another language): У артыкуле разглядаецца праблема інтэрпрэтацыі пачатковага перыяду Другой сусветнай вайны ў беларускай вучэбнай літаратуры. Адзначаецца, што ў беларускім грамадстве захоўваюцца палярныя погляды на падзеі 1939 г., што знайшло адлюстраванне і ў вучэбнай літаратуры. Пры гэтым у ёй пераважаюць сфармаваныя ў савецкі час трактоўкі гістарычных падзей і ацэнкі пачатковага перыяду Другой сусветнай вайны. Аб’яднанне Заходняй Беларусі з БССР прызнаецца актам гістарычнай справядлівасці, які паклаў канец падзелу краіны, аднавіў яе тэрытарыяльную цэласнасць і аб’яднаў беларускі народ. У той жа час, многія аўтары вучэбных матэрыялаў адзначаюць высокую цану, заплачаную беларускім народам, за падобнае аб’яднанне = The article discusses the problem of interpreting the initial period of the Second World War in the Belarusian educational literature. It is noted that in Belarusian society polar views on the events of 1939 are preserved, which is reflected in the educational literature. At the same time, it is dominated by interpretations of historical events that were established in Soviet times and assessed the initial period of World War II. The unification of Western Belarus with the BSSR is recognized as an act of historical justice, which put an end to the division of the country, restored its territorial integrity and united the Belarusian people. At the same time, many authors of training materials note the high price paid by the Belarusian people for such a union.
Description: Лёсы Беларусі ў гады войнаў XX ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243699
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235-241.pdf358,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.