Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243703
Title: Приоритеты социально-экономического развития Республики Беларусь на современном этапе
Other Titles: Прыярытэты сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе / А. П. Валіон
Priorities of socio-economic development of the Republic of Belarus at the present stage / О. Valion
Authors: Валион, О. П.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 251-256.
Abstract: Исследованы приоритетные направления социально-экономического развития Республики Беларусь на современном этапе. Основное внимание сконцентрировано на анализе ключевых компонентов белорусской экономической модели в условиях актуальных вызовов нашего времени. Раскрыто трансформационные процессы в промышленном и аграрном секторах, инновационной и социальной сферах, внешнеэкономической деятельности. Показано, что социально-экономическая система Беларуси развивается, совершенствуется, чутко реагирует на конъюнктуру глобального рынка, имеет значительный потенциал и возможности обеспечить устойчивые темпы и конкурентоспособность республики в перспективе.
Abstract (in another language): Даследаваны прыярытэтныя напрамкі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе. Асноўная ўвага сканцэнтравана на аналізе ключавых кампанентаў беларускай эканамічнай мадэлі ва ўмовах актуальных выклікаў нашага часу. Раскрытыя трансфармацыйныя працэсы ў прамысловым і аграрным сектарах, інавацыйнай і сацыяльнай сферах, знешнеэканамічнай дзейнасці. Паказана, што сацыяльна-эканамічная сістэма Беларусі развіваецца, удасканальваецца, чула рэагуе на кан'юнктуру глабальнага рынку, мае значны патэнцыял і магчымасці забяспечыць ўстойлівыя тэмпы і канкурэнтаздольнасць рэспублікі ў перспектыве = The priority directions of socio-economic development of the Republic of Belarus at the present stage are investigated. The main attention is focused on the analysis of the key components of the Belarusian economic model in the context of the urgent challenges of our time. Transformation processes in the industrial and agricultural sectors, innovation and social spheres, and foreign economic activity are disclosed. It is shown that the socio-economic system of Belarus is developing, improving, sensitively responding to the global market conditions, has significant potential and the ability to ensure sustainable pace and competitiveness of the republic in the long term.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243703
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
251-256.pdf356,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.