Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243711
Title: Народный комиссариат просвещения как государственный орган управления образованием в БССР (1921–1939 гг.)
Other Titles: Народны камісарыят асветы як дзяржаўны орган кіравання адукацыяй у БССР (1921–1939 гг.) / В. І. Ершова
People's Commissariat of Education as a state educational management in the BSSR (1921–1939) / О. I. Ershova
Authors: Ершова, О. И.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Народное образование. Педагогика
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 282-288.
Abstract: В статье раскрывается процесс создания и реформирования народного комиссариата просвещения в 1920–1930-е гг. Описывается структура данного органа государственного управления, полномочия, принципы организации работы чиновников, начиная с руководителя – народного комиссара просвещения. Изменения структуры и полномочий наркомата подаются подробно и в контексте политических и социально-экономических преобразований в БССР и СССР. Показана ориентация Наркомата БССР на Наркомат РСФСР, на постановления партии и правительства. Анализируются причины недостатков в работе центрального образовательного ведомства республики.
Abstract (in another language): У артыкуле раскрываецца працэс стварэння і рэфармавання народнага камісарыята асветы ў 1920–1930-я гг. Апісваецца структура дадзенага органа дзяржаўнага кіравання, паўнамоцтвы, прынцыпы арганізацыі працы чыноўнікаў, пачынаючы з кіраўніка - народнага камісара асветы. Змены структуры і паўнамоцтваў наркамата падаюцца падрабязна і ў кантэксце палітычных і сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў у БССР і СССР. Паказана арыентацыя Наркамата БССР на Наркамат РСФСР, на пастановы партыі і ўрада. Аналізуюцца прычыны недахопаў у рабоце цэнтральнага адукацыйнага ведамства рэспублікі = The article reveals the process of creating and reforming the People's Commissariat of Education in the 1920s and 1930s. It describes the structure of this government body, powers, principles of organization of work of officials, starting with the head ‒ the People's Commissar of Education. Changes in the structure and powers of the People’s Commissariat are submitted in detail in the context of political and socio-economic transformations in the BSSR and the USSR. The orientation of the People’s Commissariat of the BSSR to the People’s Commissariat of the RSFSR, to the decisions of the party and government is shown. The causes of shortcomings in the work of the central educational department of the republic are analyzed.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243711
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
282-288.pdf355,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.