Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243713
Title: Механизация сельского хозяйства в совхозах БССР в период проведения политики НЭПа (1921–1927 гг.)
Other Titles: Механізацыя сельскай гаспадаркі ў саўгасах БССР у перыяд правядзення палітыкі Нэпа (1921–1927 гг.) / А.В. Колас
Mechanization of agriculture in the BSSR state farms during the performance of the NEP policy (1921–1927) / A.V. Kolos
Authors: Колос, А. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 292-295.
Abstract: В статье рассматривается государственная политика по развитию механизации сельского хозяйства совхозов в период Нэпа. На основе проведенного исследования было установлено, что в условиях послевоенного кризиса, они комплектовались техникой с бывших помещичьих имений. На протяжении исследуемого периода наблюдался низкий процент поступления новых единиц, что не позволяло, не только оказывать необходимую помощь крестьянам, но и ставило вопрос о перспективности их дальнейшего развития.
Abstract (in another language): У артыкуле разглядаецца дзяржаўная палітыка па развіццю механізацыі сельскай гаспадаркі саўгасаў у перыяд Нэпа. На аснове праведзенага даследавання было ўстаноўлена, што ва ўмовах пасляваеннага крызісу, яны камплектаваліся тэхнікай з былых памешчыцкіх маёнткаў. Напрацягу даследуемага перыяда назіраўся нізкі працэнт паступлення новых адзінак, што не толькі не дазваляла аказваць неабходную дапамогу сялянам, але і ставіла пытанне аб перспектыўнасці іх далейшага развіцця = The article discusses the state policy on the development of mechanization of agriculture of state farms during the NEP. Based on the study, it was found that in the post-war crisis, they were equipped with equipment from the former landowner estates. During the study period, a low percentage of new units was observed, which did not allow not only providing the necessary assistance to the peasants, but also raised the question of the prospects of their further development.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243713
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
292-295.pdf336,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.