Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243714
Title: Геапалітычныя праекты беларускай нацыянальнай эліты ў 1916–1933 гг.
Other Titles: Геополитические проекты белорусской национальной элиты в 1916–1933 гг. / В. В. Ляховский
Geopolitical projects of the Belarusian national elite in the 1916–1933 / U. Liakhouski
Authors: Ляхоўскі, У. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 295-300.
Abstract: У артыкуле аналізуюцца геапалітычныя праекты беларускай нацыянальнай эліты ў 1918–1933 гг., пачынаючы з часоў Першай сусветнай вайны і заканчваючы чыннасцю беларускай палітычнай эміграцыі да прыходу да ўлады ў Германіі А. Гітлера ў 1933 г. Падрабязна рагледжаны асноўныя аргументы ўдзелу беларускіх нацыянальных дэмакратаў ў міжнацыянальным праекце аднаўлення Вялікага Княства Літоўскага ў выглядзе канфедэрацыі Беларусі і Літвы ў 1916–1918 гг. Таксама адлюстраваны прычыны правалу праектаў палітычнай эміграцыі з былой Расійскай імперыі па стварэнню замест СССР дабраахвотнага саюзу народаў Усходняй Еўропы.
Abstract (in another language): В статье анализируются геополитические проекты белорусского национальной элиты в 1918–1933 гг., начиная с Первой мировой войны и заканчивая деятельностью белорусского политической эмиграции до прихода к власти в Германии А. Гитлера в 1933 г. Подробно рассмотрены основные аргументы участия белорусских национальных демократов в межнациональном проекте восстановления Великого Княжества Литовского в виде конфедерации Беларуси и Литвы в 1916–1918 гг. Также отражены причины провала проекта политической эмиграции из бывшей Российской империи по созданию вместо СССР добровольного союза народов Восточной Европы = The article analyzes the geopolitical projects of the Belarusian national elite in 1918–1933, starting from the First World War and ending with the activities of the Belarusian political emigration until A. Hitler came to power in Germany in 1933. The main arguments for the participation of Belarusian national democrats in an international project are examined in detail restoration of the Grand Duchy of Lithuania in the form of a confederation of Belarus and Lithuania in 1916–1918. The reasons for the failure of projects about political emigration from the former Russian Empire to a voluntary union of the peoples of Eastern Europe are also reflected.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243714
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
295-300.pdf384,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.