Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243716
Title: Армяне в урбанизационных процессах в БССР
Other Titles: Армяне ва ўрбанізацыйных працэсах у БССР / А. М. Максімчык
Armenians in urbanization processes in the BSSR / A. Maksimchik
Authors: Максимчик, А. Н.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 300-306.
Abstract: В статье представлены краткие сведения об участии армян в урабанизационных процессах БССР в 1920–1980-е гг. На примере рассмотрения биографий и деятельности строителей, инженеров и архитекторов показана роль и вклад представителей армянского народа в восстановлении разрушенных войной промышленности, сельского хозяйства, городской инфраструктуры. На основе данных материалов переписей населения рассмотрены вопросы динамики численности армян в советский период, распределение городского населения, соотношение полов.
Abstract (in another language): У артыкуле прадстаўлены кароткія звесткі аб удзеле армянаў ва ўрабанизацыйных працэсах БССР у 1920–1980-я гг. На прыкладзе разгляда біяграфій і дзейнасці будаўнікоў, інжынераў і архітэктараў паказана роля і ўклад прадстаўнікоў армянскага народа ў аднаўленні разбураных вайной  Статья подготовлена в рамках выполнения проекта БРФФИ Г19АРМ-035 «Этнокультурные процессы в ХХ–ХХI вв.: сравнительное исследование городов Армении и Беларуси». прамысловасці, сельскай гаспадаркі, гарадской інфраструктуры. На аснове дадзеных матэрыялаў перапісаў насельніцтва разгледжаны пытанні дынамікі колькасці армян у савецкі перыяд, размеркаванне гарадскога насельніцтва, суадносін полаў = The article provides brief information about the participation of Armenians in the urbanization processes of the BSSR in the 1920–1980s. By examining the biographies and activities of builders, engineers and architects is shown the role and contribution of representatives of the Armenian people in the restoration of industry, agriculture, and urban infrastructure destroyed by the war. Based on these census materials are considered issues of the dynamics of the number of Armenians in the Soviet period, the distribution of the urban population, and the sex ratio.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243716
ISBN: 978-985-6144-97-7
Sponsorship: Статья подготовлена в рамках выполнения проекта БРФФИ Г19АРМ-035 «Этнокультурные процессы в ХХ–ХХI вв.: сравнительное исследование городов Армении и Беларуси»
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
300-306.pdf399,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.