Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243718
Title: Концепция пограничной политики Союза Беларуси и России: история подготовки (1997–1998 гг.)
Other Titles: Belarus and Russia Border Policy concept: history of preparation (1997–1998) / O.G. Masharov
Канцэпцыя пагранічнай палітыкі Саюза Беларусі і Расіі: гісторыя падрыхтоўкі (1997–1998 гг.) / А.Г. Машараў
Authors: Машаров, О. Г.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Политика и политические науки
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 311-314.
Abstract: В статье рассматривается история подготовки «Концепции пограничной политики Союза Беларуси и России» (1997–1998 гг.). Раскрывается механизм подготовки документа, который включал шесть этапов. Отмечается, что на эти процедуры потребовалось более двух лет. Делается вывод, что принятие Концепции позволило закрепить в правовом отношении систему взглядов Республики Беларусь и Российской Федерации на основные направления деятельности двух государств по комплексному решению проблем обеспечения безопасности Союза на государственных границах.
Abstract (in another language): The article discusses the history of the preparation of the “Concept of the Border Policy of the Union of Belarus and Russia” (1997–1998). A document preparation mechanism is disclosed, which included six stages. It is noted that these procedures took more than two years. It is concluded that the adoption of the Concept made it possible to consolidate legally the system of views of the Republic of Belarus and the Russian Federation on the main areas of activity of the two states in a comprehensive solution to the problems of ensuring the security of the Union at state borders = У артыкуле разглядаецца гісторыя падрыхтоўкі “Канцэпцыі пагранічнай палітыкі Саюза Беларусі і Расіі” (1997–1998 гг.). Раскрываецца механізм падрыхтоўкі дакумента, які ўключаў шэсць этапаў. Адзначаецца, што на гэтыя працэдуры спатрэбілася больш за два гады. Робіцца выснова, што прыняцце Канцэпцыі дазволіла замацаваць у прававым дачыненні сістэму поглядаў Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі на асноўныя напрамкі дзейнасці дзвюх дзяржаў па комплексным вырашэнні праблем забеспячэння бяспекі Саюза на дзяржаўных граніцах.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243718
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311-314.pdf332,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.