Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243719
Title: Белорусское общество глухих в 2001–2006 гг.: социокультурная деятельность
Other Titles: Беларускае таварыства глухіх у 2001–2006 гг.: сацыякультурная дзейнасць / У.Ф. Мелехавец
Belarusian Deaf Society in 2001–2006: social and cultural activity / V.F. Меlekhovets
Authors: Мелеховец, В. Ф.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Социология
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 314-319.
Abstract: В статье отражены достижения социокультурной деятельности общественного объединения «Белорусское общество глухих» (БелОГ) в начале XXI в. после прекращения в 2001 г. Оказания финансовой поддержки со стороны государства. Тем не менее, предоставление льгот по налогам и страховым отчислениям и др. можно рассматривать как форму финансирования социокультурной деятельности БелОГ со стороны государства. Несмотря на экономические сложности, в 2000–2006 гг. наметились значительные достижения лингвистических прав глухих: жестовый язык, образование, история глухих, культура, спорт и др., которые стали возможны благодаря государственной поддержке социокультурной деятельности БелОГ.
Abstract (in another language): У артыкуле адлюстраваны дасягненні сацыякультурнай дзейнасці грамадскага аб’яднання «Беларускае таварыства глухіх» (БелТГ) у пачатку XXI ст. пасля спынення у 2001 г. Фінансавай падтрымкі з боку дзяржавы. Тым не менш, прадастаўленне льгот па падатках і страхавым адлічэннях і інш. можна разглядаць як форму фінансавання сацыякультурнай дзейнасці БелТГ з боку дзяржавы. Нягледзячы на эканамічныя складанасці, у 2000–2006 гг. намеціліся значныя дасягненні лінгвістычных правоў глухіх: мова жэстаў, адукацыя, гісторыя глухіх, культура, спорт і інш., якія сталі магчымы дзякуючы дзяржаўнай падтрымцы сацыякультурнай дзейнасці БелТГ = The article reflects the achievements of the sociocultural activity of the public association “Belarusian Society of the Deaf” (BelOG) at the beginning of the XXI century after the termination in 2001 of the provision of financial support from the state. Nevertheless, the provision of benefits on taxes and insurance deductions, etc., can be considered as a form of financial support for the social and cultural activities of BelOG from the state. Despite economic difficulties, in 2000-2006 significant achievements were made of the linguistic rights of the deaf: sign language, education, the history of the deaf, culture, sports, etc., which were made possible thanks to state support for the social and cultural activities of BelOG.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243719
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
314-319.pdf348,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.