Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243720
Title: Жилищная политика в БССР в первое послевоенное десятилетие
Other Titles: Жыллёвая палітыка ў БССР у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе / А.А. Мікшта
Housing policy in the BSSR in the first post-war decade / A.A. Mikshto
Authors: Микшто, А. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 319-324.
Abstract: В статье рассматривается проводимая жилищная политика в БССР в первое послевоенное десятилетие. Определены основные пути решения жилищной проблемы в БССР: рассмотрены мероприятия по восстановлению жилищного фонда, а также пути решения задачи по возведению жилого фонда. Раскрыта специфика как массового, так и индивидуального жилищного строительства, указаны их место и значение в обеспечении населения жильем в контексте государственной жилищной политики. Рассматривается переход к типовой массовой застройке городов как один из путей обеспечения жильем граждан БССР в первое послевоенное десятилетие.
Abstract (in another language): У артыкуле разглядаецца праводжаная жыллёвая палітыка ў БССР у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. Вызначаны асноўныя шляхі рашэння жыллёвай праблемы ў БССР: разгледжаны мерапыемствы па аднаўленні жыллёвага фонду, а таксама шляхі вырашэння задання па ўзвядзенню жылога фонду. Расчынена спецыфіка як масавага, гэтак і індывідуальнага жыллёвага будавання, паказаны іх месца і значэнне ў забеспячэнні насялення жыллем у кантэксце дзяржаўнай жыллёвай палітыкі. Разглядаецца пераход да тыпавой масавай забудовы гарадоў як адзін са шляхоў забеспячэння жыллем грамадзянаў БССР у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе = The article examines the housing policy in the BSSR in the first post-war decade. The main ways of solving the housing problem in the BSSR are defined: measures for restoring the housing stock are considered, as well as ways to solve the problem of building a housing stock. The author reveals the specifics of both mass and individual housing construction, their place and importance in providing housing for the population in the context of the state housing policy. We consider the transition to a typical mass urban development as one of the ways to provide housing for citizens of the BSSR in the first post-war decade.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243720
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319-324.pdf347,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.