Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243723
Title: Фарміраванне і функцыянаванне часовых органаў савецкай улады ў Заходняй Беларусі (верасень-лістапад 1939 г.)
Other Titles: Формирование и функционирование временных органов советской власти в Западной Беларуси (сентябрь-ноябрь 1939 г.) / О.Д. Русин
The formation and functioning of temporary organs in Western Belarus (september and november 1939 year) / A. Rusin
Authors: Русін, А. Дз.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 332-336.
Abstract: Пасля ўсталявання савецкай улады на тэрыторыі Заходняй Беларусі распачалі сваю дзейнасць яе органы. На працягу верасня-лістапада 1939 г. іх функцыянаванне адбывалася пад фармальным кіраўніцтва Ваеннага савета Беларускага фронта і насіла часовы харатар. Юрыдычнае афармленне ўз’яднання адбылося на аснове рашэнняў Народнага схода Заходняй Беларусі і Указаў Вярхоўнага Савета СССР і БССР ад 2 лістапада і 14 лістапада 1939 г. адпаведна. У той жа час, дзейнасць часовых органаў акрэсліла контуры будучай палітыкі сацыялістычных пераўтарэнняў заходніх абласцей БССР і стварыла аснову, на якой адбылася інтэграцыя дадзенага рэгіёна ў савецкую сістэму.
Abstract (in another language): После установления советской власти на территории Западной Беларуси начали свою деятельность ее органы. В течение сентября-ноября в 1939 г. их функционирование происходило под формальным руководством Военного совета Белорусского фронта и носила временный характер. Юридическое оформление воссоединения произошло на основе решений Народного собрания Западной Белоруссии и Указов Верховного Совета СССР и БССР от 2 ноября и 14 ноября 1939 года соответственно. В то же время, деятельность временных органов очертила контуры будущей политики социалистических преобразований западных областей БССР и создала основу, на которой произошла интеграция данного региона в советскую систему = After the establishment of Soviet power in the territory of Western Belarus, its bodies began their activities. During September-November in 1939, their functioning took place under the formal leadership of the Military Council of the Belarusian Front and was of a temporary nature. The legalization of the reunification took place on the basis of decisions of the National Assembly of Western Belarus and decrees of the Supreme Soviet of the USSR and the BSSR of November 2 and November 14, 1939, respectively. At the same time, the activities of the provisional bodies outlined the contours of the future policy of socialist transformations of the western regions of the BSSR and created the basis on which the integration of this region into the Soviet system took place.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243723
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
332-336.pdf342,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.