Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243724
Title: Деятельность отделов по работе с женщинами КП(б)Б в западных областях БССР (1945–1950 гг.)
Other Titles: Дзейнасць аддзелаў па працы з жанчынамі КП(б)Б у заходніх абласцях БССР (1945–1950 гг.) / К.I. Талалуева
Zhenotdels of the Belarusian communist party in Western Belarus (1945–1950) / K.I. Talaluyeva
Authors: Талалуева, К. И.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ::Гендерные исследования в исторических науках
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 336-340.
Abstract: В декабре 1945 г. на заседании бюро ЦК КП(б)Б было решено создать в райкомах, горкомах и обкомах западных областей и центральном комитете партии отделы по работе среди женщин. Сотрудники женотделов участвовали в выполнении широкого круга задач: ликвидация безграммотности; контроль за работой садов, ясель, других дошкольных учреждений, столовых, прачечных; повышение политического сознания женщин, контроль за получением пособий, государственных наград, подбор кадров и др. Важнейшим направлением работы стало вовлечение женщин западных областей в колхозное строительство. Во всех районах избирались делегатские собрания, женсоветы, которые стали социальным лифтом для безземельных и малоземельных крестьянок, работниц. Самые талантливые делегатки могли получить образование, построить карьеру на советской и хозяйственной работе. Несмотря на широкую пропагандистскую компанию и большой объем выполняемой работы, отделы по работе с женщинами не получали большой поддержки со стороны партийных организаций.
Abstract (in another language): У снежні 1945 г. на пасяджэнні бюро ЦК КП(б)Б была вырашана стварыць у райкамах, гаркамах, абкамах заходніх абласцей і цэнтральным камітэце партыі аддзелы па рабоце сярод жанчын. Супрацоўнікі женаддзелаў удзельнічалі ў выкананні шырокага шэрага задач: ліквідацыя непicьменасцi; кантроль за працай садоў, ясель, іншых дашкольных устаноў, сталовых, пральняў; павышэнне палітычнай свядомасці жанчын; кантроль за атрыманнем дзяржаўнай дапамогi, дзяржаўных узнагарод, падбор кадраў і інш. Найважнейшым напрамкам працы стала ўцягванне жанчын заходніх абласцей у калгаснае будаўніцтва. Ва ўсіх раёнах абіраліся делегацкiя сходы, жансаветы, якія сталі сацыяльным ліфтам для беззямельных і малазямельных сялянак, работніц. Самыя таленавітыя делегаткi маглі атрымаць адукацыю, пабудаваць кар'еру на савецкай і гаспадарчай працы. Нягледзячы на шырокую прапагандысцкую кампанію і шырокiя паўнамоцтвы, аддзелы па працы з жанчынамі не атрымлівалі вялікай падтрымкі з боку мясцовых партыйных арганізацый = In December 1945 the Zhenotdel was esteblished in the Central Committee of the Belarusian Communist Party. The same structures appeared in district, city, regional party committees of the western belarussian regions. The staff of zhenotdels worked to improve the welfare of belarusian womens' in Grodno Region, Brest Region, Baranovichi Region, Maladzyechna Region, Pinsk Region, western parts of Polotatsk Region. Among the tasks was the elimination of illiteracy, monitoring womens' services like preschool education, canteens, laundries; raising the political consciousness of women, assisting in getting pays, benefits for single mothers and mothers of many children. The most important area of work was сollectivization in western regions of Belarusian Soviet Socialist Republic. In all the districts of `Western Belarus delegate assemblies and women’s councils were elected. They became a social elevator for landless and low-land peasant women. The most talented delegates could get an education, build a career in central and local government and institutions. Despite the wide propaganda campaign and the large amount of work, the zhenotdels did not receive much support from soviet party organizations.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243724
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:Гендер и исторические науки
2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
336-340.pdf339,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.