Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243725
Title: Коммерческие банки в условиях рыночных реформ в Республике Беларусь (1991–1995 гг.)
Other Titles: Камерцыйныя банкі у умовах рынкавых рэформаў у Рэспубліцы Беларусь (1991–1995 гг.) / М.В.Тозік
Commercial banks under the conditions of market reforms in the Republic of Belarus (1991–1995) / M.V. Tozik
Authors: Тозик, М. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 341-345.
Abstract: В статье проанализированы проблемы в области деятельности коммерческих банков в период рыночных реформ, и показана их взаимосвязь с экономической ситуацией в стране. Также было уделено внимание реакции на происходящие процессы со стороны специалистов банковского дела, и предложениям с их стороны для изменения сложившейся ситуации. На основе проведённого исследования сделан вывод о целесообразности изменения банковского законодательства.
Abstract (in another language): У артыкуле прааналізаваны праблемы ў галіне дзейнасці камерцыйных банкаў у перыяд рынкавых рэформаў, і паказана іх ўзаемасувязь з эканамічнай сітуацыяй у краіне. Таксама было нададзена ўвага рэакцыі на падзеі, якія адбываюцца працэсы з боку спецыялістаў банкаўскага справы, і прапановах з іх боку для змены сітуацыі, якая склалася. На аснове праведзенага даследавання зроблены вывад аб мэтазгоднасці змены банкаўскага заканадаўства = The article analyzes the problems in the field of activities of commercial banks during the period of market reforms, and shows their relationship with the economic situation in the country. Also, attention was paid to the reaction to the ongoing processes on the part of banking specialists, and proposals from them to change the current situation. Based on the study, a conclusion was drawn on the advisability of changing banking legislation.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243725
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
341-345.pdf339,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.