Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/244421
Title: Колькасныя паказчыкі ўзроўню жыцця беларускіх мужчын ва ўмовах уплыву патрыярхальных стэрэатыпаў
Other Titles: Quantitative indicators of the standard of living of Belarusian men under the influence of patriarchal stereotypes / Stolyarov Dmitry Vladimirovich
Authors: Сталяроў, Дзмітрый Уладзіміравіч
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Культура. Культурология
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Социология
ЭБ БГУ::ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ::Гендерная социология
Issue Date: 2020
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Философия и ценности современной культуры : материалы XIV Республиканского междисциплинарного научно-теоретического семинара студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновационные стратегии в современной социальной философии», Республика Беларусь, Минск, 26 марта 2020 г. / БГУ, Фак. философии и социальных наук, Каф. философии и методологии науки, Каф. философии культуры, Совет молодых ученых БГУ ; [редкол.: А. И. Зеленков (отв. ред.) и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 207-211.
Abstract: У матэрыялах дакладу разглядаюцца асаблівасці ўплыву патрыярхальна-маскулінных стэрэатыпаў на паказчыкі ўзроўню жыцця беларускага мужчыны. Даследюцца характарыстыкі маральна-псіхалагічнага стану мужчныны ў патрыярхальным грамадстве. Вывучаецца спецыфіка гендэрнага падыходу да мужчынскіх і жаночых роляў у межах беларускай культурнай традыцыі. Нягледзячы на імкненне да забеспячэння гендэрнай роўнасці, у беларускім грамадстве па сѐнняшні дзень прасочваюцца рысы кансерватыўнага патрыярхальнага ўкладу, звязанага з абавязкам мужчыны панаваць ва ўсіх сацыяльных сферах. Прычынамі такой сітуацыі застаюцца недапрацоўкі ў сферы сацыяльна-эканамічнай дзейнасці і трансляцыя маскулінных паводзін у СМІ. Гэта адлюстроўваецца на колькасных паказчыках ўзроўня жыцця мужчынскага насельніцтва ў Беларусі. Патрыярхальна-маскулінная культура патрабуе ад юнака актыўнасці і напорыстасці, што ў выніку і прыводзе да стылю жыцця, спалучанага з рызыкай смерці ад гвалтоўных дзеянняў або ад няшчасных выпадкаў. Прыводзяцца колькасныя дадзеныя па ўзроўню распаўсюджаннасці захвораванняў і дэвіантных паводзін сярод мужчын і жанчын Беларусі. У ходзе параўнальнага аналізу робіцца вывад аб значна большай пагрозе менавіта для мужчынскага здароўя і дабрабыту з боку патрыярхальна-маскуліннага грамадства. Абгрунтоўваецца сувязь паміж патрыярхальна-маскулінным стылем паводзін і павышэннем рызыкі захвораванняў. Робіцца акцэнт на неабходнасці асаблівай увагі да распрацоўкі праграм абароны мужчынскага здароўя і гарманічнага развіцця мужчынскай ідэнтычнасці. Прапаноўваецца неабходнасць рэалізацыі ў грамадстве не адзінай, а некалькіх форм мужчынскай самапрэзентацыі.
Abstract (in another language): The report examines the influence of patriarchal stereotypes on the life of a Belarusian man. The features of the psychological state of men in a patriarchal society are analyzed. The specificity of perception of masculinity and femininity in the Belarusian culture is described. Belarusian society traces the characteristics of conservative patriarchal influence. The reasons for this are problems in the fields of economics, politics and journalism. These problems affect the quantitative indicators of the life of men in the Republic of Belarus. In a patriarchal society, a man should be as active as possible. Under such conditions, activity often transforms into negative forms of deviant behavior. This leads to increased levels of violence, mortality and disease among men. Quantitative data on diseases and deviant behavior of men and women confirm this. The conclusion is drawn that a significantly greater threat is specifically for men's health and well-being on the part of the patriarchal society. The connection between the patriarchal-masculine style of behavior and various social risks is substantiated. They talk about the need for special attention to the development of programs to protect men's health and the harmonious development of male identity. The necessity of realizing in society several forms of male self-realization and self-presentation is proposed.
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/244421
Number, date deposit: №005627052020, Деп. в БГУ 27.05.2020
Appears in Collections:Гендер и социологические науки
2020. Философия и ценности современной культуры

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
207-211.pdf235,41 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.