Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/248391
Title: Продаж дзяржаўнай маёмасці ў губернях Беларусі як спосаб папаўнення дзяржаўных даходаў у 1810–1814 гг.
Other Titles: Продажа государственного имущества в губерниях Беларуси в 1810–1814 гг. как способ пополнения государственных доходов Росийской империи / А. В. Ерошевич
Sale of the state property in the Belarus provinces in 1810–1814 as a way of replenishment the public revenues in the Russian Empire / A. V. Yerashevich
Authors: Ерашэвіч, А. У.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Пічэтаўскія чытанні – 2019: універсітэцкая навука і гістарычная адукацыя ў Беларусі XX – пачатку XXI ст. Да 85-годдзя стварэння гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 23-24 кастр. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т. ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 110-116.
Abstract: У артыкуле на аснове пераважна неапублікаваных матэрыялаў з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі паказаны механізм працэсу і фінансавыя вынікі ад продажу часткі дзяржаўнай пазямельнай маёмасці ў беларускіх губернях прыватным асобам у 1810–1814 гг. з мэтай папаўнення дзяржаўных даходаў Расійскай імперыі. Практычная няўдача ўрадавай акцыі і малазначны фіскальны эфект ад продажу часткі дзяржаўнай маёмасці ў беларускіх губернях былі абумоўленыя як аб’ектыўнымі, так і суб’ектыўнымі фактарамі, але ў цэлым не змаглі істотным чынам папоўніць імперскі бюджэт перад ваенным супрацьборствам Расіі з Напалеонам
Abstract (in another language): В статье на основе преимущественно неопубликованных материалов из фондов Национального исторического архива Беларуси показан механизм процесса и финансовые итоги от продажи части государственного поземельного имущества в белорусских губерниях частным лицам в 1810–1814 гг. с целью пополнения государственных доходов Российской империи. Практическая неудача правительственной акции и малозначимый фискальный эффект от продажи части государственного имущества в белорусских губерниях были обусловлены как объективными, так и субъективными факторами, однако в целом не смогли существенным образом пополнить имперский бюджет перед военным противоборством России с Наполеоном = Based on previously unknown unpublished archival documents and materials from National Historical Archive of Belarus, the mechanism of process and financial results from the sale of part the state land property in the Belarus provinces private persons in 1810-1814 for the purpose of replenishment the public revenues of the Russian Empire is shown in this article. The practical failure of the governmental action and little significant fiscal effect from the sale of part the state property in the Belarus provinces have been caused both objective and subjective factors, however in general they could not fill up essentially the imperial budget before military confrontation between Russia and Napoleon
Description: Секцыя 3. Іннавацыйныя падыходы да вывучэння гісторыі Беларусі
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/248391
ISBN: 978-985-566-831-3
Appears in Collections:2019. Пічэтаўскія чытанні – 2019: універсітэцкая навука і гістарычная адукацыя ў Беларусі XX – пачатку XXI ст. Да 85-годдзя стварэння гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
110-116.pdf336,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.