Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/258813
Title: Изменение государственной поддержки женщин в БССР (1944–1946 гг.)
Other Titles: Змяненне дзяржаўнай падтрымкі жанчын у БССР (1944–1946 гг.) / К.I. Талалуева
The change of state support for Belarusian women (1944–1946) / K.I. Talaluyeva
Authors: Талалуева, К. И.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Issue Date: 2020
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Вялікая Айчынная вайна ў лёсе беларускага народа : матэрыялы міжнар. навук. канф., Мінск, 23–24 крас. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 309-315.
Abstract: С 1944 по 1946 гг. в БССР принята законодательная база, усилившая государственную помощь женщинам. Она значительно расширила социальную поддержку матерей и семей, воспитывающих детей. Увеличились льготы для беременных женщин и кормящих матерей. Выросли размеры пособий, а также изменились условия их предоставления. Вводились новые критерии для присвоения статуса «многодетная мать». Одинокие матери впервые становились субъектами правовых отношений и получали социальные гарантии от государства. В системе государственных органов появилось Управление по государственным пособиям многодетным и одиноким матерям с одноименными отделами при исполкомах районных и городских Советов депутатов трудящихся. Обновлялись правила начисления налога «на холостяков». Закон защищал только гражданский брак. Серьезно усложнилась и подорожала процедура развода
Abstract (in another language): З 1944 па 1946 гг. у БССР прынята заканадаўчая база, якая ўзмацніла дзяржаўную дапамогу жанчын. Яна значна пашырыла сацыяльную падтрымку маці і сем'яў, якія выхоўваюць дзяцей. Павялічыліся iльготы для цяжарных жанчын і кормячых маці. Выраслі памеры дапамогi, а таксама змяніліся ўмовы яе прадастаўлення. Уводзіліся новыя крытэрыі для прысваення статусу «шматдзетная маці». Адзінокія маці ўпершыню станавіліся суб'ектамі прававых адносін і атрымлівалі сацыяльныя гарантыі ад дзяржавы. У сістэме дзяржаўных органаў з'явілася Упраўленне па дзяржаўнай дапамозе шматдзетным і адзінокім маці з аддзеламі пры выканкамах раённых і гарадскіх Саветаў дэпутатаў працоўных. Абнаўляліся правілы налічэння падатку «на кавалераў». Закон абараняў толькі грамадзянскі шлюб. Сур'ёзна ўскладнілася і падаражэла працэдура разводу = A new legislative framework that strengthened state support to women was adopted in 1944 – 1946. It has significantly expanded social support for mothers and families raising children. Benefits for pregnant women and nursing mothers have increased. The amount of benefits has increased. The conditions for their provision have changed. New benchmarks were introduced to assign the status of «mother of many children». For the first time single mothers became subjects of legal relations and received social guarantees from the state. In the system of state bodies, the Office for Mothers’ State Benefits appeared. The same departments were organized under the regional and municipal executive committees. The rules for calculating the «tax on singles» were updated. The state law only protected civil marriage. The divorce procedure has become more complicated and expensive
Description: Людзі і народы на вайне: гераізм і паўсядзённасць
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/258813
ISBN: 978-985-881-079-5
Appears in Collections:2020. Вялікая Айчынная вайна ў лёсе беларускага народа

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
309-315.pdf332,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.