Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/269742
Title: Беларуская мова як складнік гісторыі і сучаснасці БДУ
Other Titles: The Belarusian language as an integral part of history and modernity of the Belarusian State University / M. R. Pryhodzich
Белорусский язык как составная часть истории и современности БГУ / Н.­ Г. Пригодич­­
Authors: Прыгодзіч, М. Р.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
ЭБ БГУ::Подразделение БГУ
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Issue Date: 2021
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. Филология = Journal of the Belarusian State University. Philology. - 2021. - № 2. - С. 5-12
Abstract: Даследуецца гісторыя станаўлення беларускай мовы і беларускага мовазнаўства ў Беларускім дзяржаўным уні версітэце на працягу 1921–2021 гг. Разглядаюцца дасягненні ўніверсітэцкіх лінгвістаў па розных напрамках тэорыі і практыкі выкладання мовазнаўчых курсаў, падрыхтоўкі манаграфічных і практыка-арыентаваных падручнікаў і вучэбна-метадычных дапаможнікаў, акцэнтуецца ўвага на працах замежных беларусістаў, удзеле на вукоўцаў БДУ ў міжнародных праектах, у тым ліку ў рабоце міжнародных кангрэсаў славістаў. Аналізуюцца вынікі плённага супрацоўніцтва выкладчыкаў кафедры беларускага мовазнаўства з навукоўцамі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, сумеснага правядзення навуковых канферэнцый, падрыхтоўкі слоўнікаў, калектыўных манаграфій і дапаможнікаў па розных вучэбных дысцыплінах. Даецца ацэнка ролі ўніверсітэцкіх лінгвістаў і супрацоўнікаў акадэмічнага інстытута ў даследаванні гісторыі станаўлення бе ла рускага мовазнаўства як навуковага напрамку, падрыхтоўцы кадраў вышэйшай кваліфікацыі, распрацоўцы нарматыўных дакументаў у галіне функцыянавання сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Разглядаюцца перспектывы далейшага даследавання пытанняў, звязаных з функцыянаваннем беларускай мовы, як непасрэдна ў БДУ, так і наогул у Рэспубліцы Беларусь, бліжнім і далёкім замежжы.
Abstract (in another language): The article examines the history of formation of the Belarusian language and Belarusian linguistics at the Belarusian State University during 1921–2021; examines the achievements of university linguists in various areas of the theory and practice of teaching linguistics courses, preparing monographic and practice-oriented textbooks and teaching aids, focuses on the work of foreign Belarusianists, participation of Belarusian State University scientists in international projects, including work of international congresses of Slavists. The article analyses the results of fruitful cooperation between teachers of the department of Belarusian linguistics and scientists of the Jakub Kolas Institute of Linguistics of the National Academy of Sciences of Belarus, joint scientific conferences and readings, preparation of dictionaries, collective monographs and manuals on various academic disciplines. The role of university linguists and the staff of the academic institute in the study of the history of formation of Belarusian linguistics as a scientific direction, training of highly qualified personnel, development of normative documents in the field of the functioning of the modern Belarusian literary language is evaluated. The article considers the prospects of studying the issues of further development of the Belarusian language both at Belarusian State University and in the Republic of Belarus, in the near and far abroad. = Исследуется история становления белорусского языка и белорусского языкознания в Белорусском государственном университете на протяжении 1921–2021 гг. Рассматриваются достижения университетских лингвистов по различным направлениям теории и практики преподавания языковедческих курсов, подготовки монографических и практико-ориентированных учебников и учебно-методических пособий. Акцентируется внимание на работах зарубежных белорусистов, участии ученых БГУ в международных проектах, в том числе в работе международных конгрессов славистов. Анализируются итоги плодотворного сотрудничества преподавателей кафедры белорусского языкознания с учеными Института языкознания имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, совместного проведения научных конференций, подготовки словарей, коллективных монографий и пособий по различным учебным дисциплинам. Оценивается роль университетских лингвистов и сотрудников академического института в исследовании истории становления белорусского языкознания как научного направления, подготовке кадров высшей квалификации, разработке нормативных документов в сфере функционирования современного белорусского литературного языка. Рассматриваются перспективы исследования вопросов, связанных с дальнейшим развитием белорусского языка, как непосредственно в БГУ, так и вообще в Республике Беларусь, ближнем и дальнем зарубежье.
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/269742
ISSN: 2521-6775
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2021, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-12.pdf577,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google Scholar


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.