Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/273424
Title: Медыятэкст у новай стылістычнай парадыгме
Other Titles: Media text in a new stylistic paradigm / V. I. Ivchenkov
Authors: Іўчанкаў, В. І.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2021
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Журналістыка – 2021 : стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 23-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю Берарус. дзярж. ун-та, Мінск, 11 лістап. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун­т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 336-339.
Abstract: Сучасны медыятэкст уяўляе сабой сукупнасць сістэмных элементаў лінейнай прыроды і новых – заснаваных на актуалізацыі палікодавага фармату. Гэта кардынальна мяняе яго стылістычнае аблічча. У ім спалучаюцца ў рознай ступені і на розных платформах вербальныя і паравербальныя складнікі з паступовым нарастаннем тэкстаўтваральнай ролі апошніх. Стылістычная стратэгія будуецца як на функцыянальным размежаванні маўленчых сродкаў, так і на кантамінацыі іх, канвергенцыі і ўзаемапранікненні лексічных груп, граматычных форм. Выпрацоўваецца новая мадэль вытворчасці тэксту, на змену сукцэсіўнаму прыходзіць сімультаннае ўспрыманне
Abstract (in another language): Modern media text is a set of system elements of a linear nature and the new ones – based on the actualization of the polycode format. This drastically changes its stylistic appearance. It combines verbal and paraverbal components to different degrees and on different platforms with a gradual increase in the text­forming role of the latter. The stylistic strategy is based both on the functional delimitation of speech means and on their contamination, convergence and interpenetration of lexical groups, grammatical forms. A new model of text production is being developed, successive perception is being replaced by simultaneous perception
Description: Частка І. Раздзел IV. Медыялінгвістыка і рэдагаванне
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/273424
ISBN: 978-985-881-229-4
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2021. Журналістыка – 2021: стан, праблемы і перспектывы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
336-339.pdf319,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.