Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/273546
Title: «Голодные игры»: голод 1932–1933 гг. в исторической политике Украины и России
Other Titles: The hunger games: famine 1932–1933 in the historical policy of Ukraine and Russia / V. I. Menkouski, M. Šmigel’, L. Dubinka-Hushcha
«Галодныя гульні»: голад 1932–1933 гг. у гістарычнай палітыцы Украіны і Расіі / В. I. Менькоўскі, М. Шмігель, Л. Дубiнка-­Гушча
Authors: Меньковский, В. И.
Шмигель, М.
Дубинко-Гуща, Л.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Политика и политические науки
Issue Date: 2021
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. История = Journal of the Belarusian State University. Historical sciences. - 2021. - № 4. - С. 7-20
Abstract: Анализируется историческая политика Украины и России на современном этапе. Применяется методология historical memory studies, т. е. исследование исторического сознания, коллективной памяти, исторической памяти. Методология основана на анализе ситуации, когда представления о прошлом, национальной истории зависят от ментальности и целеполагания конкретной социальной, национальной или иной группы. Исследуется современная общественно-политическая ситуация в Украине и России, связанная с осмыслением и оценкой голода 1932–1933 гг. как в Советском Союзе в целом, так и в Украине в частности. Рассматривается современная мемориальная культура двух государств, в качестве центральных проблем выделяются вопросы региональной и национальной идентичности, формирование мифов национальной памяти. Изучается трансформация мемориальных практик и законодательной базы России и Украины после распада Советского Союза. Делается вывод о том, что дискуссия российской и украинской сторон сегодня превратилась в выстраивание схемы реверсивной истории, основанной на проекции настоящего положения дел в прошлое. Отмечается, что в силу закрытости российских архивов найти принципиально новые свидетельства не представляется возможным и стороны часто прибегают к государственно-националистической аргументации. Обыгрывая название известного голливудского блокбастера, мы можем говорить о том, что «голодные игры» стали реальностью в современной политике памяти постсоветских государств.
Abstract (in another language): The modern historical policy of Ukraine and the Russia is analysed. The study uses the methodology of historical memory studies, specifically, research of historical consciousness, collective and historical memory. The methodology is based on the analysis of a situation when ideas about the past as national history depend on the mentality and goal setting of a particular social, national or other group. The object of the study is the modern socio-political situation in Ukraine and Russia associated with the understanding and assessment of the famine of 1932–1933 both in the Soviet Union as a whole, and in Ukraine in particular. The authors consider the modern memorial culture of the two nations, highlight issues of regional and national identity and the formation of myths of national memory as central issues in the paper. The transformation of memorial practices and the legal framework of the Russia and Ukraine after the collapse of the Soviet Union is considered. The authors arrive at the conclusion that the discussion between the Russian and Ukrainian sides to this day has turned into constructing a scheme of the «reverse history» based on the projection of the present state of affairs into the past. It is not possible to find any fundamentally new evidence as long as the Russian archives remained classified, and the parties increasingly resort to a nationalist type of argumentation. Punning on the name of the famous Hollywood blockbuster, we can say that the «hunger games» have become a reality in the modern politics of memory of post-Soviet states. = Аналізуецца гістарычная палітыка Украіны і Расіі на сучасным этапе. Выкарыстоўваецца ме та да логія historical memory studies, гэта значыць даследаванне гістарычнай свядомасці, калектыўнай памяці, гістарычнай памяці. Метадалогія заснавана на аналізе сітуацыі, калі ўяўленні аб мінулым, нацыянальнай гісторыі залежаць ад ментальнасці і мэтапалагання канкрэтнай сацыяльнай, нацыянальнай ці іншай групы. Даследуецца сучасная грамадска-палітычная сітуацыя ва Украіне і Расіі, звязаная з асэнсаваннем і ацэнкай голаду 1932–1933 гг. як у Савецкім Саюзе ў цэлым, так і ва Украіне ў прыватнасці. Разглядаецца сучасная мемарыяльная культура дзвюх дзяржаў, у якасці цэнтральных праблем вылучаюцца пытанні рэгіянальнай і нацыянальнай ідэнтычнасці, фарміраванне міфаў нацыянальнай памяці. Даследуецца трансфармацыя мемарыяльных практык і заканадаўчай базы Расіі і Украіны пасля распаду Савецкага Саюза. Робіцца выснова аб тым, што дыскусія расійскага і ўкраінскага бакоў сёння пераўтварылася ў выбудоўванне схемы рэверсіўнай гісторыі, заснаванай на праекцыі сучаснага становішча спраў у мінулае. Адзначаецца, што па прычыне закрытасці расійскіх архіваў знайсці прынцыпова новыя сведчанні не ўяўляецца магчымым і бакі ўсё часцей звяртаюцца да дзяржаўна-нацыяналістычнай аргументацыі. Абагульваючы назву вядомага галівудскага блокбастара, мы можам казаць пра тое, што «галодныя гульні» сталі рэальнасцю ў сучаснай палітыцы памяці постсавецкіх дзяржаў.
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/273546
ISSN: 2520-6338
Scopus: 10.33581/2520-6338-2021-4-7-20
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2021, №4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7-20.pdf502,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.