Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276709
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorІўчанкаў, В. І.
dc.date.accessioned2022-03-17T09:40:18Z-
dc.date.available2022-03-17T09:40:18Z-
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationСтылістыка: мова, маўленне і тэкст [Электронны рэсурс] : матэрыялы V Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. М. Я. Цікоцкага, Мінск, 23–24 лют. 2022 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [i iнш.]. – Мінск : БДУ, 2022. – С. 141-148.
dc.identifier.isbn978-985-881-263-8
dc.identifier.urihttps://elib.bsu.by/handle/123456789/276709-
dc.description.abstractФарміраванне і станаўленне беларускай стылістыкі непарыўна звязана з імем доктара філалагічных навук прафесара М. Я. Цікоцкага. Першай працай на Беларусі, у якой сістэмна закладваўся грунт новага для таго часу лінгвістычнага адгалінавання – стылістыкі і ў якой выбудоўвалася навука пра мову і стыль СМІ ў Беларусі, з’явілася яго доктарскае даследаванне «Праблемы мовы і стылю публіцыстычнага твора», прадстаўленае да абароны ў 1972 годзе. Дысертацыяй вучоны кардынальна паўплываў на станаўленне беларускай стылістыкі. Гэта вылілася ў рашэнне стылістычных задач праз даследаванне публіцыстычнага твора, што вырознівалася ад станаўлення нацыянальных стылістык у іншых славянскіх краінах, у якіх эмпірычнай базай былі перш за ўсё тэксты мастацкай літаратуры
dc.language.isobel
dc.publisherМінск : БДУ
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
dc.subjectЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
dc.titleМедыятэкст паводле стылістычнага вучэння прафесара Міхася Цікоцкага
dc.title.alternativeMedia text according to the stylistic teachings of professor Mikhail Tikotsky / V. I. Ivchenkov
dc.typeconference paper
dc.description.alternativeThe formation and development of the Belarusian stylistics is inseparably linked with the name of Doctor of Philology, Professor M.E. Tikotsky. The first work in Belarus, which systematically laid the grounds for a new linguistic branch of that time – stylistics – where the science of language and media style in Belarus was framed, was his post-doctoral study «Problems of Language and Style of a Publicistic Work», undertaken in 1972. His dissertation affected the formation of Belarusian stylistics fundamentally. This resulted in the solving of stylistic problems through the study of the publicistic work, which differed from the formation of national stylistics in other Slavic countries, where the empirical basis was primarily texts of fiction
Appears in Collections:2022. Стылістыка: мова, маўленне і тэкст

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
141-148.pdf774,6 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.