Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/277082
Title: Некаторыя заўвагі аб прынцыпах навуковага гістарычнага даследавання
Other Titles: Некоторые замечания о принципах научного исторического исследования / А. В. Ерошевич
Some remarks on the principles of scientific historical research / A. V. Yerashevich
Authors: Ерашэвіч, А. У.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2021
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Пічэтаўскія чытанні – 2021: 100 гадоў БДУ – першаму ўніверсітэту Беларусі : матэрыялы міжнар. навук.-тэарэтыч. канф., Мінск, 27–28 кастр. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Д. Кароль (гал. рэд.) [і інш.] ; навук. рэд. М. Ф. Шумейка, А. А. Яноўскі. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 239-249.
Abstract: На аснове навуковых дасягненняў некаторых вядучых расійскіх і беларускіх гісторыкаў-метадолагаў прыведзены разважанні аб месцы і ролі ў сучасных гістарычных даследаваннях універсальных прынцыпаў аб’ектыўнасці, гістарызму, сістэмнасці, узаемадапаўняльнасці, каштоўнаснага падыходу як асновы вывучэння гістарычнай рэчаіснасці. Раскрыты эўрыстычныя магчымасці выкарыстання прынцыпаў гістарычнага пазнання пры вывучэнні праблем бюджэтнай палітыкі Расійскай імперыі на тэрыторыі беларускіх губерняў у канцы XVIII – першай палове XIX ст.
Abstract (in another language): На основе научных достижений некоторых ведущих российских и белорусских историков-методологов представлены размышления о месте и роли в современных исторических исследованиях универсальных принципов объективности, историзма, системности, взаимодополняемости, ценностного подхода как основы изучения исторической действительности. Раскрыты эвристические возможности использования принципов исторического познания при изучении проблем бюджетной политики Российской империи на территории белорусских губерний в конце XVIII – первой половине XIX в. = Based on the scientific achievements of some leading Russian and Belarusian historians and methodologists, reflections on the place and role in modern historical research of the universal principles of objectivity, historicism, consistency, complementarity, value approach as the basis for studying historical reality are presented. The heuristic possibilities of using the principles of historical cognition in studying the problems of the budgetary policy of the Russian Empire on the territory of the Belarusian provinces at the end of the XVIII – first half of the XIX century are revealed
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/277082
ISBN: 978-985-881-250-8
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2021. Пічэтаўскія чытанні – 2021: 100 гадоў БДУ – першаму ўніверсітэту Беларусі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
239-249.pdf528,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.