Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/27716
Title: Беларуская культурная спадчына ў замежных музеях ВД-244/баз.
Other Titles: Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-23 01 12-01 “Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны” (гісторыя і музеялогія)
Authors: Гарбачова, Вольга Васільеўна
Горбачева, Ольга Васильевна
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Issue Date: 30-May-2011
Abstract: Мэта вывучэння спецкурса – ў набыцці студэнтамі ведаў аб асноўных этапах, з’явах, падзеях і імёнах беларускай эміграцыі ХІХ ст.; разуменні яе месца ў культурна-гістарычным працэсе Беларусі, а таксама агульна¬еўра¬пейскім; у вызначэнні ўплываў эміграцыі на развіцці нацыянальнай свядомасці беларусаў у ХІХ ст.; у фарміраванні творчай і гарманічнай, з навукова-гума¬ністычным светапоглядам асобы. Для рэалізацыі вызначаных мэт прадугледжваецца вырашэнне наступных задач: – навучыць студэнтаў знаходзіць прычынна-выніковыя сувязі гістарычных працэсаў і падзей; – прывіць ім навыкі ў вызначэнні фактараў, якія абумовілі змест, характар і асаблівасці рэгіянальнага развіцця; – сфарміраваць крытычны падыход да аналізу мінулага і правядзення яго сувязі з сучаснасцю; – садзейнічаць фарміраванню ў выпускніка вышэйшай школы актыўнай грамадзянскай пазіцыі. У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен: ведаць: – асноўныя тэорыі грамадскага развіцця ў адпаведнасці з фармацыйным і цывілізацыйным падыходамі да разгляду гісторыі Беларусі; – асноўныя этапы фарміравання беларускага этнасу ў розныя гістарычныя перыяды; – сутнасныя характарыстыкі еўрапейскага, расійскага, савецкага і сучаснага шляхоў мадэрнізацыі ў сацыяльна-эканамічнай, ідэйна-палітычнай, культурнай і духоўнай сферах; – асноўныя дасягненні ў развіцці матэрыяльнай і духоўнай культуры, культурна-гістарычную спадчыну беларускага грамадства; – асноўныя этапы станаўлення дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі, беларускай дзяржаўнасці і дзяржаўнага суверэнітэта Рэспублікі Беларусь; – месца і ролю беларускіх зямель у геапалітычных працэсах у розныя гістарычныя перыяды, месца і ролю суверэннай Рэспублікі Беларусь у працэсах інтэграцыі і глабалізацыі. умець: – прыменяць фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да вывучэння гісторыі пры характарыстыцы заканамернасцяў і асаблівасцяў гістарычнага развіцця беларускага соцыума; – тлумачыць уплыў розных культурна-цывілізацыйных фактараў на сацыяльна-эканамічнае, дзяржаўна-палітычнае, этнаканфесійнае і культурнае развіццё Беларусі ў розныя гістарычныя перыяды; – ажыццяўляць параўнальны аналіз рэформ і рэвалюцый у працэсе мадэрнізацыі беларускага грамадства, ацэньваць вынікі дзейнасці савецкай грамадска-палітычнай і сацыяльна-эканамічнай сістэмы ў БССР, вызначаць сутнасныя характарыстыкі сучаснай беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця; – ацэньваць асноўныя дасягненні матэрыяльнай і духоўнай культуры Беларусі ў кантэксце гістарычнага развіцця і выкарыстоўваць культурна-гістарычную спадчыну ў сваёй прафесійнай дзейнасці; – аналізаваць працэс станаўлення беларускай дзяржаўнасці, афармлення і ўмацавання суверэнітэта Рэспублікі Беларусь у аспекце фарміравання прававой дзяржавы.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/27716
Appears in Collections:Кафедра этнологии, музеологии и истории искусств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Belaruskaja spadchyna-2011.pdf212,68 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.