Внимание!

В связи с проведением технических работ возможно замедление работы Электронной библиотеки, некоторые коллекции будут временно недоступны

Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/285546
Title: Працэнтны падаходны збор з памешчыцкіх маёнткаў на тэрыторыі Беларусі (1812–1819 гады)
Other Titles: Interest income tax on landlords estates in Belarus (1812–1819)
Authors: Ерашэвіч, А. У.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ
Issue Date: 2021
Publisher: Минск : РИВШ
Citation: «Долгий ХІХ век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории : сб. науч. тр. Вып. 5 / редкол.: И. А. Марзалюк (пред.) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2021. – С. 159-174.
Abstract: У артыкуле раскрыты працэс падаткаабкладання даходаў памешчыцкіх маёнткаў на тэрыторыі Беларусі ў 1812–1819 гг. На аснове комплексу як апублікаваных заканадаўчых актаў, так і неапублікаваных архіўных дакументаў пераважна на прыкладзе Мінскай губерні вызначаны падатковы механізм налічэння і збору надзвычайнага вопытнага добраахвотнага гра- шовага працэнтнага падаходнага збору з чыстых асабістых грашовых уладальніцкіх даходаў. Дэкларатыўны прынцып абвяшчэння даходаў разам з наяўнасцю неабкладаемага мінімуму і ў сувязі з перавагай у беларускіх губернях Расійскай імперыі нязначных па колькасці прыгонных розных відаў землеўладання, а таксама пашырэнне арэнды, спусташальныя вынікі вайны з  Напалеонам абумовілі нязначныя фіскальныя вынікі паступлення гэтага збору з памешчыцкіх маёнткаў у  дзяржаўны скарб і назапашванне значных недабораў падобнага плацяжу.
Abstract (in another language): The article describes the process of taxation of income of landed estates on the territory of Belarus in 1812-1819. On the basis of a complex of both published legislative acts and unpublished archival documents, mainly on the example of the Minsk province, the tax mechanism for calculating and collecting an emergency experimental voluntary monetary interest income tax from net personal monetary settlement incomes is determined. The declarative principle of declaring income, along with the existence of a non-taxable minimum and due to the advantage in the Belarusian provinces of the Russian Empire of insignificant serfs of various types of land ownership, as well as the expansion of leases, the devastating results of the war with Napoleon led to insignificant fiscal results of the receipt of this fee from landlords estates in the state treasure and the accumulation of significant shortfalls in such payment.
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/285546
ISSN: 2708-1095
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:Выпуск 5. - 2021 г.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Долгий XIX век, Вып. 5_160-175_Ерошевич.pdf148,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.