Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/286960
Title: Системная организация французских единиц сочинения
Other Titles: System organisation of French coordination items / Yu. V. Auseichyk
Сістэмная арганізацыя французскіх злучальных адзінак / Ю. У. Аўсейчык
Authors: Овсейчик, Ю. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
Issue Date: 2022
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. Филология = Journal of the Belarusian State University. Philology. – 2022. – № 2. – С. 63-76
Abstract: Представлена системно-структурная организация французских ядерных и периферийных единиц сочинения в диахронии. Показано, что вся сложноорганизованная совокупность эксплицитных средств оформления сочинения представляет собой открытую динамическую неравновесную систему, состоящую из частных коэволюционирующих систем, репрезентирующих соединительные, разделительные, противительные и каузальные отношения. Продемонстрировано, что система ядерных единиц сочинения, изначально объединенных на основании общего функционального свойства устанавливать связь между самостоятельными предикативными единицами, является упорядоченной и равновесной совокупностью элементов с такими центрами притяжения, как собственно сочинение и несобственно сочинение. Установлено, что каждая частная система формируется постепенно и выстраивается по прототипическому принципу «ядро – периферия». Неравномерное появление периферийных единиц приводит к разнонаправленным тенденциям в оформлении сочинительной связи в ходе исторического развития французского языка. Определена общая динамика употребительности ядерных и периферийных единиц и их сочетаний в оформлении сочинительной связи.
Abstract (in another language): The article presents the system-structural organisation of the French nuclear and peripheral items of coordination in diachrony. It is shown that the whole of explicit means of coordination is an open dynamic non-equilibrium system consisting of particular co-evolving systems representing four types of relationships: conjunctive, disjunctive, adversative, causal. It is revealed that the system of nuclear coordinators, initially united on the basis of a common functional property to establish a connection between independent predicative units, is an ordered and balanced whole of elements with two centers of attraction: proper coordination and improper coordination. It has been established that each particular system is formed gradually and is built according to the prototypical principle of «core – periphery», the uneven appearance of peri pheral units leads to multidirectional trends in the design of the coordination during the French language history. The general dynamics of the use of nuclear coordinators, peripheral coordinators and their combinations is determined. = Прадстаўлена сістэмна-структурная арганізацыя французскіх ядзерных і перыферыйных адзінак злучальнай сувязі ў дыяхраніі. Паказана, што ўся складанаарганiзаваная сукупнасць эксплiцытных сродкаў афармлення злучальнай сувязі ўяўляе сабой адкрытую дынамічную нераўнаважную сістэму, якая складаецца з прыватных каэвалюцыявальных сістэм, якiя рэпрэзентуюць спалучальныя, раздзяляльныя, супраціўныя і каўзальныя адносіны. Прадэманстравана, што сістэма ядзерных адзінак, першапачаткова аб’яднаных на падставе агульнай функцыянальнай уласцівасці ўсталёўваць сувязь паміж самастойнымі прэдыкатыўнымi адзінкамі, з’яўляецца ўпарадкаванай і раўнаважнай сукупнасцю элементаў з такімі цэнтрамі прыцягнення, як уласная злучальная сувязь і няўласная злучальная сувязь. Усталявана, што кожная прыватная сістэма фарміруецца паступова і выбудоўваецца па прататыпічным прынцыпе «ядро – перыферыя». Нераўнамернае з’яўленне перыферыйных адзінак прыводзіць да рознанакіраваных тэндэнцый у афармленні злучальнай сувязі падчас гістарычнага развіцця французскай мовы. Вызначана агульная дынаміка ўжывальнасці ядзерных, перыферыйных адзінак і іх спалучэнняў у афармленні злучальнай сувязі.
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/286960
ISSN: 2521-6775
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2022, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63-76.pdf658,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.