Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/313250
Title: Поэтика декаданса в цикле С. Георге «Альгабал»
Other Titles: The poetics of decadence in S. George’s «Algabal» cycle / Yu. G. Kurylau
Паэтыка дэкадансу ў цыкле С. Георге «Альгабал» / Ю. Г. Курылаў
Authors: Курилов, Ю. Г.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
Issue Date: 2024
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. Филология = Journal of the Belarusian State University. Philology. – 2024. – № 1. – С. 5-14
Abstract: На материале цикла стихотворений С. Георге «Альгабал» раскрыты особенности ранней лирики немецкого поэта. Показано, что для цикла определяющим является декадентское мироощущение на содержательном и формальном уровнях. Проиллюстрированы основные темы и лейтмотивы в цикле: противопоставление естественного и иллюзорного начал, редукция жизни к феномену искусства, единство красоты и смерти. В исследуемых стихотворениях выявлены различные нереалистические стили рубежа ХIХ–ХХ вв.: импрессионизм служит для символизации эмоций посредством концентрации цвета и подчеркнуто фрагментарной техники развертывания поэтического высказывания; эстетизм выражается в абсолютизации роли искусства, воспевании элитарности и исключительности, эскапистской тенденции и создании особой концепции героя, для которого красота – смысл жизни; неоромантическая тяга к иррациональному, фантастическому и экзотическому элементам кристаллизуется в образе исключительной личности; формируется символистская поэтика, намекающая на трансцендентную реальность. Установлены смыслообразующая роль ритмических и фонетических особенностей и их связь с лексико-семантическим уровнем, а также важная функция рифмы, которая проясняет скрытые вербальные отношения.
Abstract (in another language): Based on the material of the cycle of poems «Algabal» by S. George, an attempt to reveal the features of the early lyric poetry of the German poet is made. It is shown that the decadent view on the substantive and formal levels is determining for the cycle. The main themes and leitmotifs illustrated in the cycle are the opposition of the natural and the illusory, the reduction of life to the phenomenon of art, the unity of beauty and death. In the studied poems various non-realistic styles of the turn of the 19 th –20 th centuries are revealed: impressionism serves to symbolise emotions through the concentration of colour and the emphatically fragmentary technique of developing a poetic statement; aesthe ticism is manifested in the absolutisation of the role of art, the glorification of elitism and exclusivity, the escapist tendency and the creation of a special concept of the hero, for whom beauty is the meaning of life; the neo-romantic craving for the irrational, fantastic and exotic elements crystallises in the image of an exceptional personality; symbolist poetics takes shape, hinting at a transcendent reality. The meaning-forming role of rhythmic and phonetic features and their connection with the lexicosemantic level, as well as the special function of rhyme, which clarifies hidden verbal relations, are established. = На матэрыяле цыкла вершаў С. Георге «Альгабал» раскрыты асаблівасці ранняй лірыкі нямецкага паэта. Паказана, што для цыкла вызначальным з’яўляецца дэкадэнцкае светаадчуванне на змястоўным і фармальным узроўнях. Праілюстраваны асноўныя тэмы і лейтматывы ў цыкле: супрацьпастаўленне натуральнага і ілюзорнага пачаткаў, рэдукцыя жыцця да феномена мастацтва, адзінства прыгажосці і смерці. У вершах цыкла выяўлены розныя нерэалістычная стылі мяжы ХIХ–ХХ стст.: імпрэсіянізм служыць для сімвалізацыі эмоцый пры дапамозе канцэнтрацыі колеру і падкрэслена фрагментарнай тэхнікі разгортвання паэтычнага выказвання; эстэтызм адлюстроўваецца ў абсалютызацыі ролі мастацтва, услаўленні элітарнасці і выключнасці, эскапісцкай тэндэнцыі і стварэнні асаблівай канцэпцыі героя, для якога прыгажосць – сэнс жыцця; неарамантычная цяга да ірацыянальнага, фантастычнага і экзатычнага элементаў крышталізуецца ў вобразе выключнай асобы; фарміруецца сімвалісцкая паэтыка, якая намякае на трансцэндэнтную рэальнасць. Вызначаны сэнсаўтваральная роля рытмічных і фанетычных асаблівасцей і іх сувязь з лексіка-семантычным узроўнем, а таксама важная функцыя рыфмы, якая праясняе скрытыя вербальныя адносіны.
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/313250
ISSN: 2521-6775
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2024, №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-14.pdf523,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.