Logo BSU

У адпаведнасці з загадам Вышэйшай атэстацыйнай камісіі ад 02.02.2011 № 26 часопіс «Вышэйшая школа» ўключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па гістарычных, палітычных, педагагічных, псіхалагічных, сацыялагічных і філасофскіх навуках.

З улікам абмежавання публікацый навуковых артыкулаў у перыядычных выданнях у № 1, 3, 5 будуць змяшчацца матэрыялы па педагагічных, філасофскіх і сацыялагічных навуках, у № 2, 4, 6 – па псіхалагічных, гістарычных і палітычных навуках.

Вышэйшая школа : навукова-метадычны i публiцыстычны часопiс / заснав.: М-ва адукацыi РБ, БДУ. - Мінск , 1996-. - 6 разоў у год.

ISSN 2076-4383

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:

М. А. Жураўкоў (галоўны рэдактар), С. У. Абламейка (намеснік галоўнага рэдактара), М. І. Дзямчук (намеснік галоўнага рэдактара), Н. П. Баранава, В. А. Богуш, К. М. Бандарэнка, В. А. Гайсёнак, А. М. Данілаў, А. У. Ягораў, І. М. Жарскі, А. М. Жывіцкая, М. Г. Жылінскі, А. І. Жук, В. М. Карэла, А. Д. Кароль, В. І. Качурка, Д. М. Лазоўскі, А. У. Рагачоў, С. І. Раманюк, Г. М. Сендзер, А. В. Сікорскі, Б. М. Хрусталёў, C. А. Чыжык, В. А. Шаршуноў, У. М. Шымаў

Часопіс заснаваны ў 1996 г. Выходзіць 6 разоў у год.

Электронная версія часопіса з'яўлецца выданнем аткрытага доступу для чытачоў.

Пры выкарыстанні матэрыялаў трэба абавязкова спасылацца на часопіс і аўтараў артыкулаў.

РЭДАКЦЫЙНЫ САВЕТ:

П. І. Брыгадзін, В. М. Ватыль, А. В. Данільчанка, В. Л. Жук, Ч. С. Кірвель, У. С. Кошалеў, Г. М. Кучынскі, С. В. Рашэтнікаў, Д. Г. Ротман, В. В. Самахвал, А. Л. Толсцік, М. Ц. Ярчак, Я. С. Яскевіч

ВЫДАВЕЦ:

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы»

НАШ АДРАС:

вул. Маскоўская, 15, п.109, РІВШ, 220007, г. Мінск.

e-mail: rio.nihe@mail.ru

Тэл. 213-14-20

Адказны сакратар В. М. Карэла; карэктар Н. В. Баярава; дызайн А. Л. Баранаў; камп’ютарная вёрстка С. С. Рухавай.

ПАЛІГРАФІЧНАЕ ВЫКАНАННЕ:

Рэдакцыйна-выдавецкі цэнтр Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

Пры поўным ці частковым выкарыстанні матэрыялаў спасылка на сайт Электроннай бібліятэкі БДУ (www.elib.bsu.by) абавязкова.