Logo BSU

2010. Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Ч. 1 : [61] Collection home page

У кнізе змешчаны матэрыялы ІХ Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай», праведзенай на філалагічным факультэце БДУ 15-17 кастрычніка 2009 г. Разлічана на вучоных, настаўнікаў і студэнтаў, якія цікавяцца пытаннямі развіцця славянскіх літаратур, іх месцам у сістэме сусветнага мастацкага слова, праблемамі тэорыі літаратуры, параўнальнай паэтыкі, міфалогіі і фальклору.
Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы ІХ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 70-годдзю філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта (Мінск, 15-17 кастр. 2009 г.): у 2-х ч. / Пад рэд. праф. В. П. Рагойшы; рэдкал.: А. М. Андрэеў (нам. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2010. – Ч 1: Беларуская літаратура: «Усход»–«Захад»; Беларуская літаратура: гісторыя і сучаснасць; Міфалогія—фальклор—літаратура: праблемы паэтыкі. – 296 с.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 61
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2010Гендэрная праблематыка ў фальклорнай прозе ўсходніх славянАтрошчанка, Ю. Ю.
2010Вясёлка ў славянскіх прыкметах і павер’яхШваба, Г. М.
2010Хрышчэнне ўсходніх славян у беларуска-літоўскім летапісанніМіхальчук, Г. М.
2010Культурна-рэчаіснасны кампанент у структуры мастацкіх вобразаў чарадзейных казак народаў светуШамякіна, С. В.
2010Религиозно-метафизическая проблематика в поэзии Дмитрия СтроцеваМаркитантова, О. А.
2010Вобраз русалкі ў драматургіі А. Пушкіна і Лесі УкраінкіЛынша, В. І.
2010Паэзія А. Гарэцкага і дрэздэнскія «Дзяды» А. Міцкевіча: выбар шляху барацьбы са зломСерэхан, Г. І.
2010Асноўныя аспекты вобразу свінні ў ірландскіх сярэднявечных міфалагічных тэкстахПрастакоў, В. М.
2010Беларускі фальклор як сродак асэнсавання беларускай класічнай літаратурыПалякоў, Ф. С.
2010Миф об Эдипе как топос, прием и сюжет в романе Светланы Богдановой «Сон Иокасты»Улюра, А. А.
2010Современные условия функционирования и предпосылки взаимодействия фольклора восточных славянМорозов, А. В.
2010Символика цвета в жанре литературной балладыЛиденкова, О. А.
2010Біблейскі матыў «плачу на рэках вавілонскіх» у беларускай і ўкраінскай літаратуры (Максім Багдановіч, Тарас Шаўчэнка, Іван Франко)Зянковіч, С. В.
2010Месца і роля Адама Гурыновіча ў беларускай фалькларыстыцы апошняй чвэрці XIX стагоддзяЗапартыка, М. М.
2010Літаратурнае аздабленне шлюбу князя Мікалая РадзівілаЗабродская, В. С.
2010Функцыі прысвячэння ў прадмоўна-пасляслоўным комплексе кірылічных выданняў к. XVI – пач. XVII стст.Грыневіч, Т. І.
2010Роль концепта чуда в диалоге «двух культур»Жегало, А. В.
2010Абрадавая гармонія дынамікі і статыкі ў змястоўнай структуры ўсходнеславянскіх каляндарных песеньКавалёва, Р. М.
2010Рытміка прасторы ва ўсходнеславянскіх калядных песняхАлфёрава, А. Г.
2010Спецыфіка беларускага каляндарна-абрадавага фальклоруКазакова, І. В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 61