Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/7862
Title: Recreational use and environmental problems of lakes of protected areas in Belarus / Boris P. Vlasov // Acta Geographica Silesiana. – WNoZ UŚ-ZPKWŚ, Sosnowiec-Będzin. - 2012. - 11. - s. 71-76.
Other Titles: Wykorzystanie rekreacyjne i problemy ekologiczne jezior na obszarach chronionych Białorusi / Własow В.P. // Acta Geographica Silesiana. – WNoZ UŚ-ZPKWŚ, Sosnowiec-Będzin. - 2012. - 11. - s. 71-76.
Рекреационное использование и экологические проблемы озер особо охраняемых природных территорий Беларуси / Б.П. Власов // Acta Geographica Silesiana. – WNoZ UŚ-ZPKWŚ, Sosnowiec-Będzin. - 2012. - 11. - s. 71-76.
Authors: Vlasov, Boris
Keywords: ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Охрана окружающей среды. Экология человека
ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::География
Issue Date: 2012
Publisher: WNoZ UŚ-ZPKWŚ
Citation: Acta Geographica Silesiana
Series/Report no.: ;11
Abstract: W skład obszarów szczególnie chronionych na Białorusi wchodzi 41 obiektów, których jądrem ochrony są jeziora lub grupy jezior. W granicach takich obszarów о znaczeniu państwowym znajdują się 383 jeziora о łącznej powierzchni okoto 533,8 km2. Są to jeziora dysponujące dużym potencjałem w zakresie zasobów przyrodniczych i środowiskowych oraz odpowiadające kryteriom ochrony о randze krajowej i międzynarodowej. Głównym sposobem wykorzystania tych jezior jest rekreaqa. Rewizja współczesnego stanu tych obiektów wskazuje, że nawet najbardziej surowy reżim ochrony nie gwarantuje zachowania jezior i ich brzegów przed wpływami antropogenicznymi, prowadzącymi do zanieczyszczania wód, degradaqi krajobrazu, zaniku chronionych gatunków fauny i flory.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/7862
Appears in Collections:НИЛ озероведения (статьи)PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.